Bod programu č. 1
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Schválení programu
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

program jednání 2. zasedání Zastupitelstva města dne 19.12.2022 dle přílohy předloženého materiálu.

Přílohy
1. Program 2. ZM konaného dne 19.12.2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:JUDr. Dagmar Veličková, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Členům Zastupitelstva města je předkládán program zasedání Zastupitelstva města ke schválení.

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala: Diana Martinásková, DiS.

Datum: 30.11.2022