Bod programu č. 28
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Jmenování koordinátorky Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

odvolat Mgr. Lucii Kuběnovou z pozice koordinátorky Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. 

2. rozhodlo

jmenovat Bc. Markétu Jánošíkovou na pozici koordinátorky Projektu Zdravé město a místní Agendy 21.

Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. arch. Jitka Pospíšilová, Odbor rozvoje a investic
Důvodová zpráva:

V souvislosti s nástupem Mgr. Lucie Kuběnové na mateřskou dovolenou navrhujeme jmenování nové koordinátorky Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Bc. Markéty Jánošíkové.  

 

ORI doporučuje schválení předloženého bodu. 

 

Projednáno na: schůzi Rady města dne 9.11.2022

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad. 

Ing. Mgr. Jan Ševčík

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovala: Bc. Markéta Jánošíková

 

Datum: 14.11.2022