Bod programu č. 41
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Prodej pozemku parc.č. 1493/165 a části pozemků parc.č. 1493/25, parc. č. 1493/184 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3067
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat část pozemku parc.č. 1493/165 dle geometrického plánu č. 1787-107/2022 označenou jako pozemek parc. č. 1493/234 (orná půda o evidované výměře 2 m2), část pozemku parc.č. 1493/25 dle geometrického plánu č. 1787-107/2022 označenou jako pozemek parc. č. 1493/231 (orná půda o evidované výměře 50 m2), a část pozemku parc.č. 1493/184 dle geometrického plánu č. 1787-107/2022 označenou jako pozemek parc. č. 1493/232 (ostatní plocha o evidované výměře 5 m2), vše v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína, Ing. R░░░ T░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ a Ing. L░░ T░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , oba bytem ░░░░ ░░░░ Nový Jičín, PSČ 741 01, za cenu 94.050 Kč. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši, majetkoprávní záměr č. 3067.

Přílohy
1. Snímek.png (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Geometrický_plán_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 14.12.2020  žádost  manželů R░░░ a L░░ T░░░░ ░░ ,  Nový Jičín  o prodej (nájem) pozemku, parc.č. 1493/165 (orná půda o evidované výměře 12 m2), části (cca 80 m2) pozemku parc.č. 1493/25  (orná půda o evidované výměře 6894 m2) a části (cca 20 m2) parc.č. 1493/184  (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 474 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového, za účelem vyrovnání pozemku ve vlastnictví žadatelů, zjednodušení údržby daného místa.

 

Dne 31.08.2021 byla mezi městem Nový Jičín a žadateli uzavřena Nájemní smlouva č. P2021-228/OSM, jelikož tou dobou se v dané lokalitě realizovala investiční akce „Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – Za Školou – III. Etapa“ a nebylo možné předmětné pozemky odprodat.

 

Nájem byl sjednán na dobu neurčitou, za účelem vybudování sjezdu na komunikaci, chodníku k nemovitosti ve vlastnictví nájemců a dále části oplocení na straně již vybudované komunikace a chodníku. Zbylá část předmětu nájmu má být užívána jako zahrada.  Nájemné činí 672 Kč/předmět nájmu/rok.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že inženýrské sítě byly vybudovány ve stanoveném  termínu do 30.06.2022, předkládáme Radě města k projednání zveřejnění záměru prodeje výše uvedených nemovitostí.

 

Dne 24.08.2022 Rada města Nový Jičín usnesením č. 2087/64R/2022 rozhodla o zveřejnění záměru.

 

Zveřejněno na úřední desce od 05.09.2022 do 23.09.2022.

 

Na zjištění obvyklé ceny částí pozemků v místě a čase byla použita kupní cena sousedních prodávaných pozemků v lokalitě Za Školou ve výši 1.650 Kč/m2 (cena bez DPH) dle ZP č. 990/144/2020 ze dne 19.11.2020.

 

Skutečnost, že cena částí pozemků v současnosti odpovídá částce 1650 Kč/m2, za níž se prodávaly pozemky v lokalitě Za Školou v letech 2021 – 2022, potvrdil i zhotovitel výše uvedeného znaleckého posudku Ing. Ivo Štefek.

 

Dne 28.11.2022 odbor správy majetku obdržel stanovisko daňověporadenské společnosti, že prodej částí pozemků bude zdanitelným plněním, kde DPH ve výši 21 % bude uplatněna.

 

Dne 30.11.2022 Rada města usnesením č.122/3R/2022 doporučila Zastupitelstvu města Nový Jičín prodat předmětné částí pozemků.

 

Stanovisko právní služby:    předložený materiál je bez právních vad.
                                             Ing. Mgr. Jan Ševčík

Závěr: OSM doporučuje přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval: Martina Tisovská

Datum: 30.11.2022