Bod programu č. 40
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Prodej části pozemku parc. č. 470/9, parc. č. 470/1 a parc. č. 470/13 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 3175
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat části pozemku parc. č. 470/1, pozemku parc. č. 470/13 a pozemku parc.č. 470/9, vše v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, dle geometrického plánu č. 1848-5171/2022 označené jako pozemek parc. č. 470/14 (zahrada o evidované výměře 46 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, panu V░░░░ Ř░░░░ , nar. ░░░░ ░░ a paní M░░░░ Ř░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , oba bytem ░░░░ ░░░░ Nový Jičín, PSČ 741 01, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem na částku 20.700 Kč + 21 % DPH. Vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.100 Kč a náklady za vypracování geometrického plánu ve výši 4.500 Kč + 21 % DPH; majetkoprávní záměr č. 3175.

Přílohy
1. Snímek.png (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Žádost_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva

 

Odbor správy majetku obdržel dne 18.08.2021 žádost od pána V░░░░ Ř░░░ ,░░░░ ░░░░ a M░░░░ Ř░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nový Jičín o prodej části pozemku parc.č. 470/1 (zahrada, zemědělský půdní fond o evidované výměře 1.688 m2) a část pozemku parc.č. 470/9 zahrada, zemědělský půdní fond o evidované výměře 267 m2)  v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí za účelem využití zahrady.

 

V současné době má žadatel jako nájemce uzavřenu s městem Nový Jičín nájemní smlouvu č. P2016-006/OMRI, kdy předmětem nájmu je část (9 m2) pozemku parc. č. 470/1 a část (30 m2) pozemku parc. č. 470/9 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí.

 

Zbylou část (237 m2) pozemku parc, č. 470/9 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí má v nájmu dle Nájemní smlouvy č. P2018-187/OMI p. T░░░ L░░░░ .

 

Dne 24.11.2021 Rada města Nový Jičín usnesením č. 1603/R50/2021 rozhodla o zveřejnění záměru.

 

Majetkoprávní záměr zveřejněn na úřední desce od 03.12.2021 do 27.12.2021.

 

Následně byl vyhotoven geometrický plán č. 1848-5171/2022 ze dne 21.04.2022. Při jeho vyhotovení bylo zjištěno, že předmětem koupě dle zákresu žadatelů má být ve skutečnosti ještě část (4 m2) pozemku parc. č. 470/13 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí.

 

Dne 27.04.2022 Rada města Nový Jičín usnesením č. 1912/R59/2022 změnila své původní usnesení a rozhodla o „novém“ zveřejnění záměru.

 

Vzhledem k personálním změnám na odboru správy majetku, byl majetkoprávní záměr  znovu předložen Radě města Nový Jičín k projednání dne 24.08.2022, a to opětovně k rozhodnutí o zveřejnění záměru z důvodu chybně uvedených výměr jednotlivých částí pozemků.

 

Majetkoprávní záměr zveřejněn na úřední desce od 31.08.2022 do 15.09.2022.

 

Stanoviska:ORI: Doporučuje žádosti vyhovětOÚPaSŘ: Vůči prodeji části pozemku nemá námitkyOŽP:

 

Stanovisko z hlediska samostatné působnosti: Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ve věcech samostatné působnosti pro oblasti: o posuzování zásahů do zeleně v majetku města,  o komplexní výkon hospodaření na lesním majetku města, o systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle Přílohy č. 2 Organizačního řádu č. 20/2020 s účinností od 1. 1. 2021, kap. 12, bod 12.2, odst. a,f a bod 12.3, odst. b posoudil na základě žádosti ze dne 9.9.2021 dokumentaci MPZ 3175 - prodej části pozemku parc.č. 470/9 a části pozemku parc.č. 470/1 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a sděluje k věci následující doporučení, připomínky, informace a návrhy podmínek:

 

Odpadové hospodářství: nemá námitek

 

Správa městské zeleně: Z hlediska správy městské zeleně upozorňujeme na dlouhodobě komplikované majetkové poměry, problematické vztahy a špatné dostupnosti některých pozemků. Za účelem posouzení aktuální situace jsme dne 15.9.2021 uskutečnili šetření na místě. Požadovaný prodej částí pozemků nedoporučujeme. Naopak podporujeme vyřešení situace v této oblasti, doporučili bychom prodej pozemků 470/9 a částí 470/1, 470/3, 470/13 v k.ú. NJ HP.

 

Správa městských lesů: nemá námitek

 

Orgán ochrany přírody: Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění), nevyplývají žádné podmínky ani omezení ovlivňující případnou změnu vlastnických vztahů u posuzovaných pozemků v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí (zastavěné území).

 

Odbor finanční: prodej částí pozemků podléhá DPH

 

Cena dle ZP: 20.700 Kč (bez DPH)

 

Cena za vyhotovení ZP: 3.100 Kč

 

Cena za vyhotovení ZP: 4.500 Kč (bez DPH)

 

Celková cena 33.592 Kč (včetně 21% DPH)

 

Dne 30.11.2022 Rada města usnesením č. 121/3R/2022 doporučila Zastupitelstvu města prodat předmětné části pozemků.


OSM: Doporučuje přijmout usnesení v navrženém zněníStanovisko právní služby: předložený materiál je bez právních vad.
                                             Ing. Mgr. Jan ŠevčíkZávěr: OSM doporučuje přijmout usnesení v navrženém znění.Zpracoval: Martina Tisovská

 

 
Datum: 30.11.2022