Bod programu č. 44
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Prodej části pozemku parc. č. 72 v k.ú. Kojetín u Nového Jičína, MPZ 3195
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodla

nevyhovět žádosti manželům paní Ing. V░░░░ H░░░░ a panu Ing. A░░ H░░░ , oba bytem ░░░░ ░░░░ 742 71 Hodslavice o prodej pozemku parc.č. 72 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1599 m2, v obci Nový Jičín, k.ú. Kojetín u Starého Jičína a nezveřejnit tento záměr, majetkoprávní záměr č. 3195.

Přílohy
1. snímek mapy č. 1.docx (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. snímek mapy č. 2.docx (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. foto.docx (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. doplnění žádosti.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 23.02.2022 žádost manželů paní Ing. V░░░░ H░░░░ a pana Ing. A░░░ H░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ Kojetín u Starého Jičína o prodej pozemku parc. č. 72 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1599 m2,  v obci Nový Jičín, k.ú. Kojetín u Starého Jičína. Žadatelé vlastní pozemky parc. č. 82/1, 93/1, 82/2 a 116/9, vše v k.ú. Kojetín u Starého Jičína, uvádí, že jsou soukromí zemědělci a požadovaný pozemek parc. č. 72 jim lépe zpřístupní příjezd k pozemku a k příjezdové komunikaci.

Manželé a osadní výbor byli osloveni s možností zajištění přístupu přes pozemek parc. č. 622/1 (vlastník město Nový Jičín, ostatní plocha-ostatní komunikace), na který by navazoval nájem části pozemku parc. č. 72, viz snímek mapy č. 2. Osadní výbor s prodejem celého pozemku parc. č. 72 (viz dále vyjádření) nesouhlasí, s pronájmem části pozemku parc. č. 72 souhlasí. Paní Ing. H░░░░ uvedla, že pronájem navrhované části pozemku ji situaci moc neřeší, jelikož na svých pozemcích (které nedávno odkoupili od p. H░░░░ ░ ) vyřídili stavební povolení na stavbu pro ustájení koní. Plánují boxové ustájení s vyhřívanými napáječkami na vodu. Potřebují tedy nejen přístup, ale také přívod elektrické energie (ČEZ s vedením el. energie přes pozemek parc. č. 72 souhlasí). Paní H░░░░ uvádí, že pozemek parc. č. 72 je pro jejich další rozvoj důležitý, žádá buď o dlouhodobý pronájem celého pozemku parc. č. 72, nebo o jeho prodej. Dále uvádí, že pozemek nebude prodejem změněn, nebude oplocen a nebudou se na něm kácet dřeviny.

V projektové dokumentaci, na základě které byl stavební záměr schválen, je dle sdělení SÚ uveden jako přístup pozemek parc. č. 622/1.

 

Rada města dne 30.11.2022 doporučila Zastupitelstvu města Nový Jičín nevyhovět žádosti o prodej předmětného pozemku. Dále rada města dne 30.11.2022 rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části předmětného pozemku o výměře cca 38 m2.

 

Stanoviska

 

OŽP:

Odpadové hospodářství:

Nemáme námitek.

 

Správa městské zeleně:

Nedoporučujeme prodej celého pozemku. Jedná se o pozemek zařazený do plochy zeleň přírodní a nachází se na něm velké množství dřevin, jejichž zachování v krajině je žádoucí. Pokud je to nutné pro zajištění přístupu navrhujeme prodej pouze nezbytné části k umožnění přístupu. Navrhujeme pro zajištění přístupu využití pozemku parc. č. 622/1 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína, který je veden jako statní plocha, ostatní komunikace a prodej výše uvedené části pozemku parc. č. 72.

 

Správa městských lesů:

Nemáme námitek.

 

ORI:

Nedoporučujeme vyhovět žádosti. Pozemek se jeví jako součást pozemků, které tvoří přístup k dalším pozemkům města, proto nedoporučujeme prodej celého pozemku. Doporučujeme nájem.

 

OÚPSŘ:

Prodej celého pozemku parc. č. 72 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína nedoporučujeme. K pozemku parc. č. 82/1 by měl být přístup po pozemku parc. č. 622/1, který je dle katastru nemovitostí veden jako ostatní komunikace. Pro přístup k pozemku by tak stačil prodej případně nájem části pozemku parc. č. 72, vše v k.ú. Kojetín u Starého Jičína.

 

Osadní výbor:

Osadní výbor nedoporučuje pozemek odprodat. Pozemek parc. č. 72 je plochou sousedící s vyznačenou trasou komunikace, z části zpevněné (panely), ve směru k Čerťáku. Součástí komunikace na pozemku parc.č . 622/1 je městem NJ nedávno rekonstruovaný propustek na Kojetínském potoku. Na pozemku parc. č. 72 se nachází zřejmě z části i tato přístupová komunikace a část zatrubněného a otevřeného příkopu, kterým je odváděna dešťová voda ze silnice i meliorační vody z přítoků vodních zdrojů z ploch pod Svincem. Změnou vlastnictví pozemku by došlo k vytvoření překážek pro přístup k dalším soukromým zemědělským pozemkům (většinou v užívání ZD Starojicko a.s.) a také k lesním pozemkům, podél potoka. Vzhledem k malé šířce pozemku parc. č. 622/1 (mezi 2,6-3,3m) a vzrostlé vegetaci by nebyl v budoucnu zajištěn dostatečný prostor k průjezdu. Je patrné, že trasa přístupové komunikace nekoresponduje s hranicí pozemku parc. č. 622/1 vyznačeného v KN. Je pravděpodobné, že uložené panely zasahují i na pozemek parc. č. 72.

OV souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 72 v rozsahu budovaného vjezdu na pozemek parc. č. 82/1.

 

 

.
 

Stanovisko právní služby:    předložený materiál je bez právních vad.
                                             Ing. Mgr. Jan ŠevčíkZávěr: Vzhledem ke stanoviskům osadního výboru a jednotlivých odborů, odbor správy majetku nedoporučuje pozemek parc.č. 72 prodat, dále doporučuje část pozemku parc. č. 72 pronajmout, viz snímek mapy č. 2 a přijmout usnesení v navrženém znění. Uvádíme však, že trasa (vyjeté koleje) přístupové komunikace nevede v celé délce v pozemku města parc. č. 622/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace). V případě pronájmu části pozemku parc. č. 72 bude potřeba do nájemní smlouvy uvést podmínky pro vybudování přemostění příkopu.                                    

Zpracoval: Ing. Eva Egyedová


Datum:   14.11.2022