Bod programu č. 25
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Žádost FK Nový Jičín, z.s. o prominutí odvodu a příslušenství za porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % stanoveného odvodu ve výši 60.200 Kč za porušení rozpočtové kázně (nedodržení smluvních podmínek) a to včetně příslušenství a sankcí na základě žádosti evidované pod č.j. 92913/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, u dotace poskytnuté příjemci FK Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČO 22902155, v roce 2021 na projekt s názvem "Zajištění činnosti mužstev FK Nový Jičín, z.s. v kalendářním roce 2021, z důvodu hodných zvláštního zřetele uvedených v důvodové zprávě.

Přílohy
4. Platebni_vymer_FK_an (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. Smlouva_FK_ID_2021 (Neveřejná, Anonymizovaná)
6. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:na sportovní komisi dne 19.9.2022 a na Radě města dne 19.10.2022
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Dne 15.12.2021 byla mezi městem Nový Jičín a FK Nový Jičín, z.s. uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín č. V2021-670/OŠKS, viz příloha č. 1. (dále jen smlouva).    

V souladu s podmínkami směrnice města Nový Jičín č. 5/2021 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín byla poskytnuta individuální dotace ve výši  80.000 Kč na projekt s názvem: Zajištění činnosti mužstev FK Nový Jičín, z.s v kalendářním roce 2021.

Dne 14.03.2022 byla Odborem školství, kultury a sportu MěÚ Nový Jičín provedena následná administrativní veřejnosprávní kontrola vyúčtování využití poskytnuté dotace ve smyslu směrnice č.5/2021 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín a ve smyslu zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění zdejších předpisů. Veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno porušení smluvních podmínek týkajících se závěrečného finančního vypořádání dotace. Ve vyúčtování předloženém příjemcem dotace byly doklady, které nespadaly do období uznatelnosti výdajů (čl. V. veřejnoprávní smlouvy č. V2021-670/OŠKS Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce, odst. 4). Příjemce nesplnil svou povinnost stanovenou smlouvou a nedodržel účel pro použití dotace a byl mu proto podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením článku VIII., odst.2., písmena a) smlouvy nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněné použité dotace – platební výměr na odvod ve výši  60.200 Kč viz příloha č. 2. Penále se dle ust. § 22 odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanoví ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení s odvodem (nejvýše do výše tohoto odvodu). Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele, kdy penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne částku 1.000 Kč se neuloží.

FK Nový Jičín, z.s. požádal dne 09.09.2022 Zastupitelstvo města Nový Jičín o prominutí odvodu (a případného penále) za porušení rozpočtové kázně. V odůvodnění žádosti je uvedeno následující:  "Všechny doklady předložené ve vyúčtování za pronájmy hřišť k tréninkové či zápasové činnosti družstev mládeže FK Nový Jičín, z.s. jsou datovány na období, na něž byla požadována uvedená dotace a tudíž k fyzickému pronájmu sportovišť došlo v období 05-10/2021. Faktury byly pronajímateli vystaveny až v měsících listopad či prosinec 2021, tudíž až po ukončení tréninkových aktivit našich družstev, byly uhrazeny i vzhledem ke zdravotní indispozici jednak předsedy FK Nový Jičín, z.s., jednak účetní z.s., až po uzavření smlouvy po dni 15.12.2021. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že naší stranou došlo k porušení rozpočtové kázně dle ust. § 22 zákona č. 250/2000Sb, konkrétně použití peněžních prostředků dotace ve výši 60.200 Kč v jiném časovém období, než bylo stanoveno smlouvou. Dovolujeme si přesto požádat o prominutí stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále na základě odůvodnění prezentovaného výše s uvedením skutečnosti, že peněžní prostředky z dotace byly použity k účelu vymezenému ve smlouvě, byť s časovým zpožděním“.

 

Tato žádost byla projednána na jednání sportovní komise dne 19.09.2022 a byla doporučena orgánům města ke schválení. Rada města na svém jednání dne 19.10.2022 tuto žádost projednala a doporučila Zastupitelstvu města ke schválení.

Finanční výbor ZM žádost o prominutí odvodu části dotace již nestihl projednat.

 

Stanovisko Odboru školství, kultury a sportu: Odbor školství, kultury a sportu doporučuje orgánům města vyhovět žádosti FK Nový Jičín, z.s. a prominout odvod včetně příslušenství, jelikož důvody uvedené v žádosti spolku jsou hodné zvláštního zřetele.
 
Stanovisko Odboru finančního: Bez připomínek.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.          

                                              Ing. Mgr. Jan Ševčík  

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovaly: Ing. Navrátilová, Mgr. M. Kvitová, Ing. Straková

 

Datum: 31.10.2022