Bod programu č. 42
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Prodej části pozemku parc.č. 958 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3178
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat část pozemku parc.č. 958 (ostatní plocha, ostatní komunikace) dle geometrického plánu č. 1779-5172/2022 nově označenu jako pozemek parc. č. 958/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 161 m2, v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, paní P░░ S░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ 741 01 Nový Jičín za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem na částku 24.150 Kč. Vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.100 Kč, majetkoprávní záměr č. 3178.

Přílohy
1. snímek mapy.docx (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. znalecký posudek (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. geometrický plán.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 05.10.2021 od P░░ S░░░░ ,░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nový Jičín, žádost o prodej pozemku parc. č. 958 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, důvodem žádosti je narovnání majetkoprávních vztahů. Uvedená část pozemku je dlouhodobě zahrazena a užívána žadatelkou.

 

Původní majetkoprávní záměr byl zaevidován na základě žádosti MPZ 2303 z 06/2011. Prodej uvedené části pozemku byl v roce 2011 Zastupitelstvem města Nový Jičín usnesením č. 9/6/2011 odsouhlasen za cenu 150 Kč/m2. Vzhledem k organizačním změnám, které proběhly na odboru správy majetku v mezidobí a ke změnám zpracovatelů záměru, kteří již na městě nepracují, se nepodařilo zjistit, co bylo příčinou neuzavření kupní smlouvy. Žadatelka ve své žádosti uvádí, že smlouva nebyla uzavřena díky nedůslednému postupu ze strany pracovníků města.

 

V minulosti paní S░░░░ uhradila geometrický plán č. 1191-43/2011 k oddělení předmětné části pozemku. V 04/2022 byl odborem správy majetku zadán k vypracování aktualizovaný geometrický plán č. 1779-5172/2022. Vzhledem k tomu, že žadatelka již v minulosti uhradila vypracování geometrického plánu, odbor správy majetku navrhuje úhradu za nový geometrický plán po paní Staňkové nepožadovat. Dle sdělení katastru nemovitostí je technicky jednodušší pro zápis geometrického plánu použít vyhotovení z 04/2022.

 

Předmětná část pozemku parc. č. 958 byla paní S░░░░ ░ užívána od roku 2011, je na zvážení zda bezdůvodné obohacení po paní S░░░░ požadovat, jelikož prodej předmětné části byl právě v roce 2011 odsouhlasen Zastupitelstvem města. Dříve předmětnou část pozemku užívali zřejmě rodiče od paní S░░░░ .

 

Vzhledem k situaci, kdy rodina žadatelky historicky udržovala a spravovala předmětný pozemek v dobré víře, že se jedná o jejich nemovitost a žadatelka nehodlá určení vlastnictví řešit soudní cestou, navrhujeme, aby město neuplatňovalo vydání bezdůvodného obohacení.

 

Rada města dne 19.01.2022 usnesením č. 1719/R54/2022 rozhodla zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 958, který je nově označen jako parc. č. 958/4.

Rada města dne 19.10.2022 doporučila Zastupitelstvu města Nový Jičín prodej předmětné části pozemku.

 

Stanoviska:

OŽP - nemá námitek

ÚPSŘ - nemá námitek

ORI - doporučují vyhovět žádosti

Osadní výbor – souhlasí s prodejem

OF - prodej pozemku nepodléhá DPH

 

 

Obvyklá cena pozemku byla stanovena Znaleckým posudkem č. 1359/145/2022 ze dne 22.09.2022 znalcem Ing. Ivo Štefkem na částku 24.150 Kč. Vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 3.100 Kč.

 

Rada města dne 19.01.2022 usnesením č. 1719/R54/2022 rozhodla o zveřejnění záměru prodeje předmětné části pozemku.

Zveřejněno na úřední desce od 11.02.2022 do 02.03.2022.

Rada města dne 19.10.2022 doporučila Zastupitelstvu města Nový Jičín prodej předmětné části pozemku.

 
Stanovisko právní služby:    předložený materiál je bez právních vad.
                                             Ing. Mgr. Jan Ševčík

 


Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

Předkládá: Ing. Eva Egyedová

Datum: 30.09.2022