Bod programu č. 43
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Prodej pozemku parc. č. St. 818/2 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 3177
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat pozemek parc. č. St. 818/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, o evidované výměře 34 m2, panu V░░░░ P░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ 741 01 Nový Jičín za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem na částku 24.000 Kč. Vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.000 Kč, majetkoprávní záměr č. 3177.

Přílohy
1. znalecký posudek (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. snímek mapy.docx (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 09.09.2021 od pana V░░░░ P░░░░ ,░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nový Jičín, žádost o prodej pozemku parc. č. St. 818/2 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Pan P░░░░ je vlastník garáže LV 4202, která je umístěna na pozemku parc. č. St. 818/2.

Rada města dne 19.01.2022 usnesením č. 1718/R54/2022 rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. St. 818/2.

 

Stanoviska:

OŽP - nemá námitek

ÚPSŘ - nemá námitek

ORI – nemá námitek

OF - prodej pozemku nepodléhá DPH

 

 

Obvyklá cena pozemku byla stanovena Znaleckým posudkem č. 1351/137/2022 ze dne 23.09.2022 znalcem Ing. Ivo Štefkem na částku 24.000 Kč. Vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 3.000 Kč.

Lokalita: ulice Nábřežní, Nový Jičín.

Rada města dne 19.01.2022 usnesením č. 1718/R54/2022 rozhodla o zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku.

Zveřejněno na úřední desce od 11.02.2022 do 01.03.2022.

Rada města dne 19.10.2022 doporučila Zastupitelstvu města Nový Jičín prodej předmětného pozemku.

 
Stanovisko právní služby:    předložený materiál je bez právních vad.
                                                Ing. Mgr. Jan Ševčík

 


Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

Předkládá: Ing. Eva Egyedová
Datum: 03.10.2022