Bod programu č. 36
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Záměr prodeje pozemku v průmyslové zóně v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 3070
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

zveřejnit záměr prodeje pozemků parc.č. 275/29, 307/3, 273/5, 273/2, 274/24, 274/23, 304/4, 302/3, 502/1, 275/26, 275/1, 307/2, 275/21, 275/19, 304/5, 330, 307/1, 275/16, 275/5, 505/5, 300/1, 275/25, v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, za minimální cenu 750 Kč/m2, majetkoprávní záměr č. 3070.

Přílohy
1. 1) Příloha č.1 - Znalecký posudek na cenu obvyklou (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. 2) Příloha č.2 - Mapa pozemků obsažených v záměru na prodej (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. 3) Příloha č.3 - Tabulka pozemků obsažených v záměru na prodej vč. výměr pozemků (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku nechal vypracovat znalecký posudek na cenu obvyklou pozemků v průmyslové zóně. Znalecký posudek číslo 1101/83/2021 ze dne 23.06.2021 zpracovaný Ing. Ivo Štefkem stanovil tuto cenu na 750 Kč/m2– viz. příloha č.1.
 

V případě, že bude Radou města Nový Jičín doporučeno zveřejnění záměru, nechá odbor pro další jednání zpracovat aktualizaci znaleckého posudku.

Pozemky v současné zóně byly převážně zakoupeny smlouvou V2016-456/OMRI ze dne 20.10.2016, kdy kupní cena byla 326 Kč/m2.

 

K vyhlášenému záměru se mohou přihlásit zájemci a o budoucích podmínkách převodu bude možno dále jednat. Základním předpokladem je, že minimální výše kupní ceny bude stanovena podle aktualizovaného znaleckého posudku – tzn. za minimální cenu 750 Kč/1m2.

 

Zastupitelstvo města Nový Jičín usnesením číslo 414/Z17/2021 ze dne 13.09.2021 rozhodlo již v minulosti zveřejnit záměr prodeje pozemků parc.č. 275/29, 307/3, 273/5, 273/2, 274/24, 274/23, 304/4, 302/3, 502/1, 275/26, 275/1, 307/2, 275/21, 275/19, 304/5, 330, 307/1, 275/16, 275/5, 505/5, 300/1, 336/102, 336/97, 275/25, v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Tento majetkoprávní záměr byl zveřejněn na úřední desce od 23.09.2021 do 11.11.2021.

 

Společnost CTP projevila již v minulosti zájem o prodej pozemků v průmyslové zóně a bylo s ní v této věci o konkrétních podmínkách jednáno. Městský úřad Nový Jičín, odbor správy majetku, obdržel dne 20.01.2021 žádost o prodej pozemků za účelem rozšíření průmyslové zóny na ul. Hřbitovní v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí od společnosti CTP Invest, spol. s r.o., CTPark Humpolec 1571, 396 01 HUMPOLEC, IČ 26166453, které byly následně doplněny.

 

Vzhledem k tomu, že od posledního zveřejnění záměru uplynula poměrně dlouhá doba a orgány města o prodeji nerozhodly, doporučuje se zveřejnit záměr prodeje pozemků v průmyslové zóně opakovaně. Oproti původnímu zveřejnění byly ze záměru vyčleněny pozemky parc.č.336/102 a 336/97 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí.

 

Rada města na svém zasedání dne 30.11.2022 usnesením č. 128/3R/2022 doporučila Zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodeje pozemků parc.č. 275/29, 307/3, 273/5, 273/2, 274/24, 274/23, 304/4, 302/3, 502/1, 275/26, 275/1, 307/2, 275/21, 275/19, 304/5, 330, 307/1, 275/16, 275/5, 505/5, 300/1, , 275/25, v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, za minimální cenu 750 Kč/m2, majetkoprávní záměr č. 3070.

 

 

OŽP, ORI, OÚPSŘ - nemá námitek

Komise pro správu majetku města dne 22.06.2021 projednala tento bod a doporučila tento záměr.

 

Realizace záměrů je kryta rozpočtovými prostředky.

Stanovisko právní služby:    předložený materiál je bez právních vad.
                                             Ing. Mgr. Jan Ševčík


 


Závěr:    Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Ing. Tomáš HrňaDatum:   01.12.2022