Bod programu č. 5
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Průběžná zpráva o plnění aktivit komunitního plánu
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

Monitorovací zprávu - průběžné vyhodnocení plnění aktivit schváleného Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku na léta 2020-2024, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Pr1_monitoring (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín začalo komunitně plánovat sociální služby v roce 2004. Plánování rozvoje sociálních služeb je proces aktivního zjišťování potřeb osob v daném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Komunitním plánem tedy plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí dle § 3 písm.h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, výsledek procesu tohoto aktivního zjišťování. Jedná se o strategický dokument v oblasti sociálních služeb, který určuje, jakým směrem se budou rozvíjet sociální služby v daném regionu.  

Ač proces plánování sociálních služeb není pro obce povinný (ze zákona dopadá tato povinnost pouze na kraj), jedná se o  významný nástroj pro regulaci a systémové uchopení sociálních služeb v území a jejich financování, kdy akcentujeme soulad se strategickými dokumenty Moravskoslezského kraje v této oblasti. V současné době pracujeme ve čtvrtém plánovacím období, Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku byl schválen usnesením Zastupitelstva města dne 09.03.2020 usnesením č. 181/9Z/2020. Výstupy tzn. navržené cíle a aktivity v novém plánu  byly tvořeny dle  Metodiky k určení priorit v oblasti sociálních služeb v procesu  plánování sociálních služeb, kdy jednotlivé cíle jsou definovány jako popsání stavu, popř. problému, nastavené opatření a aktivity jsou možné způsoby jejich řešení, které se z pozice probíhajících procesů se jeví jako nejefektivnější.

Orgánům města je v polovině plánovacího období předložena Monitorovací zpráva – průběžné vyhodnocení plnění aktivit Komunitního plánu na léta 2020-2024, viz příloha č. 1.  Tato zpráva slouží k objektivnímu zjištění stavu naplnění komunitního plánu, zmapování skutečně dosažených výsledků v porovnání s nastavenými aktivitami. Evaulace aktivit pro jednotlivá diskusní fora byla vypracována na základně podkladů, které jednotliví členové diskusních for dodali v rámci hodnocení, dále byla doplněna závěry vedoucích diskusních for a poznatky příslušného odboru městského úřadu, který se věnoval evaluaci průřezových cílů.  Přestože byl rok 2021 vzhledem k epidemiologické situaci a tím souvisejícími různými opatřeními a omezeními, mimořádně náročný, dařilo je jednotlivé aktivity alespoň dílčím způsobem naplňovat. V rámci nastavených 46 aktivit Komunitního plánu lze konstatovat, že 21 naplánovaných aktivit bylo splněno, 12 aktivit bylo splněno částečně nebo se jejich realizace započala, 13 aktivit nebylo zatím splněno.

Stanovisko dotčených orgánů/odborů: SoK na svém jednání dne 05.10.2022 přijala následující usnesení:

XXXVII/5 SoK doporučuje orgánům města vzít na vědomí Monitorovací zprávu o plnění aktivit Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku na léta 2020-2024. Hlasování: Pro: 11    Proti: 0     Zdržel se: 0. Usnesení bylo přijato.  
 

Rada města na svém 67. jednání dne 19.10.2022 doporučila Zastupitelstvu města vzít na vědomí Monitorovací zprávu - průběžné vyhodnocení plnění aktivit schváleného Komunitního plánu rozovje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku na léta 2020-2024.

Stanovisko právní služby: předložený materiál je bez právních vad.
                                          Ing. Mgr. Jan Ševčík


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Datum: 23.11.2022