Bod programu č. 9
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Volba členů a předsedy Osadního výboru v místní části Bludovice
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za členy  Osadního výboru v místní části Bludovice tyto občany:
 

1. Vladislav Alt, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
2. Petr Brandejs, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
3. Iva Brandejsová, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
4. Radim Dvořák,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
5. Kateřina Hajná, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
6. Pavla Stříteská, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
7. Kamil Škarka, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
8. Lenka Vránová, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
9. Jan Adámek, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

2. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů pana Vladislava Alta předsedou Osadního výboru v místní části Bludovice.

Přílohy
3. Brandejs_a_spol_OV_Bludovice_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Adamek_OV_Bludovice_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:JUDr. Dagmar Veličková, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města na ustavujícím zasedání rozhodlo o zřízení mj. osadního výboru v místní části Bludovice. Členy osadních výborů jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou byl osadní výbor zřízen, a  jsou určeni (zvoleni) zastupitelstvem obce  (§ 120 odst.2 zákona o obcích, dále jen "zákon").Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 117 odst. 4 zákona). Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo z řad členů osadního výboru (§ 120 odst.3 zákona).

Starosta města vyzval zástupce volebních stran, kteří získali mandát/mandáty v zastupitelstvu města, k nominacím na členy osadních výborů. Zároveň  vyzval v Novojičínském zpravodaji občany města - zájemce o práci v osadních výborech, aby se přihlásili. Volební strany   nepodaly nominace na členy Osadního výboru v místní části Bludovice. O členství v  tomto osadním výboru projevili zájem Jan Adámek a další občané (nominace předložil Petr Brandejs, člen ZM) - viz přílohy předloženého materiálu.
 

Materiál byl projednán na schůzi Rady města dne 30.11.2022. Rada města doporučila přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.
 

Zpracovala: JUDr. Dagmar Veličková, OKVM
 

Datum: 02.12.2022