Bod programu č. 10
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Volba členů a předsedy Osadního výboru v místní části Kojetín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za členy Osadního výboru v místní části Kojetín tyto občany:

1. Lumír Zrník░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
2. Oldřich Bartoš░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
3. Martin Cachnín░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
4. Jakub Syrovátka░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
5. Dalibor Váhala░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
6. Jiří Holub░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
7. Stanislav Holub░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
8. Lubomír Holub░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
9. Ivo Míček░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
10. Lenka Zrníková░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (KDU-ČSL)
11. Antonie Štěpánková░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

2. rozhodlo

zvolit podle § 84 odst.2 písm. l) ve spojení s § 120 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Lumíra Zrníka předsedou Osadního výboru v místní části Kojetín.

Přílohy
3. KDU_CSL_nominace_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Zrnik_a_spol_OV_Kojetin_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:JUDr. Dagmar Veličková, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města na ustavujícím zasedání rozhodlo mj. o zřízení osadního výboru v místní části Kojetín. Členy osadních výborů jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou byl osadní výbor zřízen, a  jsou určeni (zvoleni) zastupitelstvem obce  (§ 120 odst.2 zákona o obcích, dále jen "zákon").Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 117 odst. 4 zákona). Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo z řad členů osadního výboru (§ 120 odst.3 zákona).
 

Starosta města vyzval zástupce volebních stran, kteří získali mandát/mandáty v zastupitelstvu města, k nominacím na členy osadních výborů. Zároveň  vyzval v Novojičínském zpravodaji občany města - zájemce o práci v osadních výborech, aby se přihlásili. O členství v osadním výboru v místní části Kojetín mimo jedinou nominaci volební strany projevili  zájem občané - viz příloha předloženého materiálu.
 

Nominace KDU-ČSL  na členku osadního výboru  je přílohou předloženého materiálu.
 

Materiál byl projednán na schůzi Rady města dne 30.11.2022. Rada města doporučila přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.
   

Zpracovala: JUDr. Dagmar Veličková, OKVM
 

Datum: 02.12.2022