Bod programu č. 15
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. vydává

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Přílohy
1. OZV (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Právní posouzení návrhu obecně závazné vyhlášky (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

Změna předkládané OZV spočívá ve zrušení  osvobození  od poplatku osoby, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území tohoto města, původně uvedena v čl. 7, odst. 3), z důvodu obtížnosti prokázání vhodných důvodů, které by byly nediskriminačního charakteru vůči určité skupině poplatníků.

Předkládaná vyhláška vychází ze vzoru, který doporučilo obcím Ministerstvo vnitra, které zároveň vykonává dozor nad platností obecně závazných vyhlášek vydávaných obcemi. 

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                             Ing. Mgr. Jan Ševčík

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. 

 

Zpracovaly: Ing. Jarmila Straková, Ivana Langerová

 

Datum: 21. 11. 2022