Bod programu č. 38
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Prodej části pozemku parc.č. 356/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 3093
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat část pozemku parc.č. 356/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) dle geometrického plánu č. 1857-571/2022 označenou jako pozemek parc. č. 356/5 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2), v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, Bytovému družstvu občanů Máj, se sídlem Dukelská 253, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, IČO 14614880, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem na částku 53.000 Kč. Vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.100 Kč a náklady za vypracování geometrického plánu ve výši 6.200 Kč, majetkoprávní záměr č. 3093.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Geometrický plán č. 1857-571/2022 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 31.05.2022 žádost Bytového družstva občanů Máj, IČO 14614880, kde žádá o prodej části výše uvedeného pozemku za účelem přístavby lodžií ke stávajícímu objektu BD č.p. 490 a 508.

 

Stanoviska:

OŽP, ORI a OÚPSŘ – nemá námitek

OF – nepodléhá DPH

 

Obvyklá cena pozemku byla stanovena Znaleckým posudkem č. 1349/135/2022 ze dne 09.10.2022 znalcem Ing. Ivo Štefkem na částku 53.000 Kč. Vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 3.100 Kč a vyhotovení geometrického plánu č. 1857-571/2022 ve výši 6.200 Kč.

 

Rada města dne 20.07.2022 usnesením č. 2068/63R/2022 rozhodla o zveřejnění záměru prodeje předmětné části pozemku.

 

Zveřejněno na úřední desce od 27.07.2022 do 15.08.2022.

 

Rada města dne 30.11.2022 usnesením č. 130/3R/2022 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout prodat předmětnou část pozemku.


Stanovisko právní služby:    předložený materiál je bez právních vad.
                                             Ing. Mgr. Jan ŠevčíkZávěr:    Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   05.12.2022