Bod programu č. 37
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Prodej částí pozemku parc.č. 337/24 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 3040
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat části pozemku parc.č. 337/24 (ostatní plocha, neplodná půda) dle Geometrického plánu č. 1735-1445/2021 označené jako pozemek parc.č. St. 2106 (zastavěná plocha o výměře 7 m2) a pozemek parc.č. 337/28 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 24729035, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem na částku 7.150 Kč. Vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.600 Kč, majetkoprávní záměr č. 3040.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. smlouva o budoucí kupní smlouvě (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. geometrický plán č. 1735-1445/2021 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín uzavřelo dne 26.10.2020 smlouvu o budoucí kupní smlouvě (vybudování trafostanice, která bude sloužit k napájení části odběrů v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí a v k.ú. Šenov u Nového Jičína) se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Nyní bylo ze strany ČEZ Distribuce, a.s. požádáno o uzavření Kupní smlouvy.

 

Stanoviska k uzavření smlouvy budoucí kupní smlouvy:

OŽP, ORI a OÚPSŘ – nemá námitek

OF – nepodléhá DPH

 

Obvyklá cena pozemku byla stanovena Znaleckým posudkem č. 1382/168/2022 ze dne 14.11.2022 znalcem Ing. Ivo Štefkem na částku 7.150 Kč. Vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 3.600 Kč.

 

Zastupitelstvo města dne 12.12.2019 usnesením č. 166/Z8/2019 bod 1 rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje předmětné části pozemku.

 

Zveřejněno na úřední desce od 19.05.2020 do 10.06.2020.

 

Zastupitelstvo města dne 14.09.2020 usnesením č. 244/Z11/2020 bod 19 rozhodlo o uzavření budoucí smlouvy kupní na část předmětného pozemku.

 

Rada města dne 30.11.2022 usnesením č. 129/3R/2022 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout prodat předmětné části pozemku.

 

Stanovisko právní služby:    předložený materiál je bez právních vad.
                                             Ing. Mgr. Jan Ševčík

 


Závěr:    Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

Předkládá:      Barbora HradilováDatum:   05.12.2022