Bod programu č. 35
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Zadání Změny č. 8 územního plánu Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání Změny č. 8 Územního plánu Nový Jičín v rozsahu přílohy č. 1.

Přílohy
1. Příloha č. 1 - návrh zadání Změny č. 8 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Příloha č. 2 - vyhodnocení projednání návrhu zadání změny č. 8 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:na 3. schůzi Rady města Nový Jičín konané dne 30.11.2022
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kateřina Riedlová, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Důvodová zpráva:

Pořízení změny územního plánu Nový Jičín je vymezeno požadavkem vyplývajícího z návrhu na pořízení změny územního plánu Nový Jičín, schváleného Zastupitelstvem města Nový Jičín dne 13.06.2022 usnesením č. 521/21Z/2022.

 

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro město Nový Jičín (dále jen „pořizovatel“) příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zpracoval návrh zadání Změny č. 8 územního plánu Nový Jičín (dále jen „návrh zadání Změny č. 8“).

Předmětem návrhu zadání Změny č. 8 je změna funkčního využití části pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí v zastavěném území z plochy DS – dopravní infrastruktura – silniční na plochu pro bydlení BI – bydlení individuální – v rodinných domech – městské a příměstské.

 

Návrh zadání Změny č. 8 byl vystaven k veřejnému nahlédnutí ode den 04.10.2022 do 03.11.2022 na Městském úřadě Nový Jičín. V této době byl návrh zadání Změny č. 8 zveřejněn také způsobem umožňující dálkový přístup. Oznámení o projednání a zveřejnění návrhu zadání Změny č. 8 bylo doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou od 04.10.2022 do 04.11.2022 na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín. Dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím bylo oznámení o zahájení projednávání a zveřejnění návrhu zadání Změny č. 8 zasláno jednotlivě. V zákonné lhůtě (do 03.11.2022) mohl každý v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatnit své připomínky. Vyjádření dotčených orgánů a krajského úřadu, stanovisko krajského úřadu a podněty sousedních obcí mohly být uplatněny do 30 dnů po obdržení návrhu zadání Změny č. 8.

Po ukončení zveřejnění byl návrh zadání Změny č. 8 pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven na základě uplatněných stanovisek, vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek. Při úpravě byly zohledněny skutečnosti a vyhodnocení v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto materiálu - Vyhodnocení projednání návrhu zadání Změny č. 8.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky, je návrh zadání Změny č. 8 územního plánu Nový Jičín předložen v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 stavebního zákona Zastupitelstvu města Nový Jičín ke schválení.

 

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.
Ing. Mgr. Jan Ševčík
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracovala:   Ing. Gabriela Slezák Zábranská

    Ing. Kateřina Riedlová

 

Datum: 14.11.2022