Bod programu č. 32
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Návrh na pořízení změny regulačního plánu Městské památkové rezervace Nový Jičín

 

 

Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu regulačního plánu Městské památkové rezervace Nový Jičín podle návrhu paní T░░░ K░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ a pana A░░░░ ░ K░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░░░ 741 01 Nový Jičín, jejímž cílem je odstranění stávající plotové zdi a zavětří na pozemku parc. č. 6 a st. 1/1 mezi objektem na parc. č. st. 1/2 a trafostanicí na parc. č. st. 1890, vše v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí a jejich nahrazením zdí novou s brankou a vraty za účelem vjezdu na pozemek - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Příloha č. 1 - podklady k pozemku parc. č. 6 a st. 1/1 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí včetně studie předložené navrhovateli (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:na 3. schůzi Rady města Nový Jičín konané dne 30.11.2022
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kateřina Riedlová, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Důvodová zpráva:

O pořízení změny regulačního plánu rozhoduje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce, a to z vlastního podnětu, na návrh orgánu veřejné správy, na návrh občana obce, na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, případně na návrh oprávněného investora.

 
Byl podán následující návrh na pořízení změny regulačního plánu Městské památkové rezervace Nový Jičín ze strany fyzických osob:

 
Návrh

Pozemky parc. .č. st. 1/1 a 6 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí (viz příloha č. 1)

Návrhu paní T░░░ K░░░░ ░ a pana A░░░░ ░ K░░░░ na pořízení změny regulačního plánu Městské památkové rezervace, jejímž cílem je odstranění stávající plotové zdi a zavětří na pozemku parc. č. 6 a st. 1/1 mezi objektem na parc. č. st. 1/2 a trafostanicí na parc. č. st. 1890, vše v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí a jejich nahrazením zdí novou s brankou a vraty za účelem vjezdu na pozemek.

 

Popis navrhované změny funkčního využití a prostorového uspořádání území předložený navrhovateli:

Účelem změny RP je umožnění vybudování vjezdu na p. č. 6, k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí z ulice 28. Října. Vjezd bude realizován odstraněním stávající plotové zdi a zavětří mezi objektem na p. č.  1/2 a trafostanicí na p. č. 1890 a jejím nahrazením zdí novou s brankou a vraty dle přiložené STUDIE. Stávající vitrína pro propagaci kina bude odstraněna a nahrazena novou na straně u TFS. Úprava bude výškově a barevně respektovat stávající stav. Nová zeď bude stát zcela na našich pozemcích. Vjezd na pozemek bude mj. sloužit k parkování našich automobilů jako náhrada za naše předchozí parkovací místa, které jsme městu postoupili za účelem plánovaného vybudování kruhového objezdu na ulici Generála Hlaďo. Dále nám umožní snadnější údržbu zeleně na části p. č. 6, která je vedena v RP jako plocha vyhrazené zeleně – závazné vymezení.

Funkční využití p. č. 6 a p.č. 1/1 zůstane po realizaci vjezdu na pozemky zachováno v původní podobě.

 

Popis účelu navrhované změny regulačního plánu uvedený navrhovateli:

Současná podoba RP MPR Nový Jičín realizaci vjezdu na pozemek č. 6 neumožňuje. Plochy, na které vjezd leží, jsou dle výkresu I.B.1 označeny tmavě šedou barvou, které v legendě regulace zástavby odpovídá popis: Stávající objekty, nutnost zachování stávajícího stavu.

Část plotové zdi, kde by měl být vjezd realizován je uvedena v RP jako objekt beze změn (2) – výkres I.B.5 Pohledy na fasády ulic a náměstí, a pouze její části (2a.) umožňují částečně změny a to „s vhodností stavebních úprav parteru“.

Pro možnost realizace vjezdu na náš pozemek navrhujeme, aby celá zeď mezi parcelou č. 1890 (je na ní umístěna trafostanice) a p. č. 1/2 (komerční objekt), která odděluje naše pozemky od uličního prostoru, byla označena ve výkresu I.B.5 značkou (2a.) - „s vhodností stavebních úprav parteru“ a část parcely  1/1, na které stojí zavětří z ulice byla vyjmuta z ploch „Stávající objekty, nutnost zachování stávajícího stavu“ a zařazena do ploch, které nám umožní toto zavětří odstranit např. „Plochy dvorů s omezenou zastavitelností“. Do této kategorie ploch navrhujeme zařadit i část p. č. 6, která je dnes ozn. růžovou barvou, která značí plochy: Zastavitelné plochy nové zástavby a přístavby – doporučený obsah.

Bez těchto změn nelze vjezd na naše pozemky realizovat. Naši představu o realizaci nového vjedu (brány a branky) předkládáme v přiložené studii. Plochy dvorů s omezenou zastavitelností.

 

Žádost byla předložena komisi architektury a rozvoje města a komisi životního prostředí k posouzení s následujícím závěrem:

Komise architektury a rozvoje města – návrh usnesení „doporučuje návrhu vyhovět“; v době hlasování nebyla komise usnášení schopná; Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1.

Komise konstatovala, aby se projektant, který zpracovával předloženou studii řešení vjezdu, zkontaktoval s městským architektem, a to z důvodu nalezení vhodnějšího řešení – dodržení výšky stávající římsy, zúžení vrat (pouze vjezd osobních vozidel).

Komise životního prostředí – návrh na změnu vzala na vědomí – návrh nespadá do náplně činnosti komise.

 

Stanovisko pořizovatele (dle § 46 odst. 2 stavebního zákona): Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, nedoporučuje návrhu na změnu regulačního plánu vyhovět.

Do procesu pořizování změny regulačního plánu vstupuje jako dotčený orgán Ministerstvo kultury ČR, které si zajišťuje odborné vyjádření Národního památkového úřadu, jako podklad pro své stanovisko. Na základě obsahu tohoto odborného vyjádření pak vydává stanovisko k regulačnímu plánu, které je závazné pro pořizování regulačního plánu příp. jeho změn. Aby nebyly zbytečně vynaloženy finanční prostředky při zpracování a pořizování změny regulačního plánu, pořizovatel požádal Národní památkový ústav o předběžné vyjádření k předložené studii – záměru. S názorem Národního památkového ústavu se pořizovatel ztotožňuje.

Vyjádření Národního památkového ústavu:

Realizace navrženého vjezdu dle předložené studie by měla negativní dopad na památkové hodnoty Městské památkové rezervace Nový Jičín a je tak z hlediska zájmů státní památkové péče neakceptovatelná. 

Odůvodnění:

Ohradní zeď při ulici 28. října mezi domy č.p. 53/16 a 2092/20 se podílí na historickém charakteru, vzhledu i urbanistickém řešení městského uličního prostoru na území MPR. Tato zeď uzavírá dvůr ze strany ulice a svým "městotvorným" architektonickým řešením se podílí na plynulém průběhu řadové městské zástavby ulice 28. října i přes "proluku či volnou parcelu" za ohradní zdí. Toho je dosaženo jejím architektonickým řešením vycházejícím z architektonické kompozice parterů navazujících fasád městských domů (sokl, římsa, apod.). Její hodnoty tak spočívající v jejím architektonickém řešení odkazujícím na fasády parterů, architektonickém členění (převažující plocha omítané fasády, sokl se soklovou římsou, korunní římsa, rizalitově předsazená zaoblená část zdi), v originálním řešení vyrovnání se z lomící uliční čárou (obloukově zalomený půdorys) a v urbanistickém řešení (ohradní zeď uzavírající dvůr).

Realizací navrženého vjezdu dle předložené studie by byly narušeny všechny zmíněné hodnoty ohradní zdi, podílející se na památkových hodnotách MPR. Narušeno by bylo architektonické řešení, které ve formě připomínající architekturu parteru městského domu zajišťuje plynulý průběh řadové městské zástavby ulice 28. října, a to přerušením korunní římsy, jež právě sjednocuje čelní plochu ohradní zdi v ucelenou fasádu, a také převažujícím "slepým" utilitárním polem nové brány nad omítanou plochou zdi, kdy původně ucelená fasáda ohradní zdi je potlačena na zbylou dílčí část fasády a volný prostor zaslepený utilitárním prvkem brány. Dále by bylo narušeno samotné architektonické členění ohradní zdi (ubourání rizalitově předsazené zaoblené části zdi, velkých částí korunní římsy a soklových partií se soklovou římsou, atd.). V neposlední řadě by byl zcela potlačen dominantní výrazový prvek ohradní zdi, kterým je obloukově zalomený půdorys zdi, významně se uplatňující v průhledech ulicí 28. října od ulice Gen. Hlaďo, a také samotné urbanistické řešení, kdy ohradní zeď uzavírající dvůr by byla zkrácena cca na polovinu. 

 

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.
Ing. Mgr. Jan Ševčík
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracovala: Ing. Kateřina Riedlová
 
Datum: 14.11.2022