Bod programu č. 8
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Určení počtu členů Osadních výborů
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

určit podle § 120 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní ztřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů osadních výborů takto:

a. Osadní výbor v místní části Loučka............ 9 členů
b. Osadní výbor v místní části Bludovice........ 9 členů
c. Osadní výbor v místní části Žilina............... 9 členů
d. Osadní výbor v místní části Kojetín............11 členů
e. Osadní výbor v místní části Straník............11 členů.

Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:JUDr. Dagmar Veličková, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

V částech obce může zřídit zastupitelstvo osadní výbory. Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadních výborů určí zastupitelstvo (§ 120 odst.1 zákona o obcích).S ohledem na nominace na členy osadních výborů ze strany volebních stran zastoupených v zastupitelstvu a s ohledem na projevený zájem  občanů města o členství mimo tyto nominace se navrhuje určit počty členů osadních výborů takto:

a. Osadní výbor Loučka............9
b. Osadní výbor Bludovice........9
c. Osadní výbor Žilina...............9
d. Osadní výbor Kojetín...........11
e. Osadní výbor Straník...........11
 

Materiál byl projednán na schůzi Rady města dne 30.11.2022. Rada města doporučila přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovala: JUDr. Dagmar Veličková, OKVM

 

Datum: 02.12.2022