Bod programu č. 4
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Aktualizace Sítě sociálních služeb ORP Nový JIčín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

aktualizovanou Síť sociálních služeb ORP Nový Jičín k 01.01.2023, dle přílohy č. 2 materiálu.

Přílohy
2. Pr2_sit_010123 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Pr1_projektovy_zamer_anonym. (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Dne 09.03.2020  Zastupitelstvo města Nový Jičín schválilo usnesením č. 181/9Z/2020  „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku na léta 2020 - 2024“.  Součástí Komunitního plánu  je i příloha č. 1, která definuje stávající Síť sociálních služeb působících ve ORP Nový Jičín (dále jen Síť).  Dle § 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen „zákon o sociálních službách“) je síť sociálních služeb definována jako komplex veřejných služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a odpovídající místní dostupnosti a napomáhá řešit nepříznivou sociální situaci osob. Síť reaguje na aktuální potřeby občanů nebo veřejných služeb, kdy samosprávy  svojí morální či finanční podporou garantují určitou míru pomoci a podpory potřebným občanům svého území.  
Síť sociálních služeb ORP Nový Jičín byla stanovena fakultativně, neboť obligatorně je tato podmínka (existence sítě sociálních služeb) daná legislativou pouze krajům (§ 95 zákona o sociálních službách). Tímto mechanismem  dochází k naplňování povinností daných § 35 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, kdy obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu  pečuje, v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi, o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.
Součástí schváleného dokumentu (Komunitního plánu) jsou i Zásady pro aktualizací Sítě, které upravují proces její úpravy – vstup nové sociální služby nebo vstup nového poskytovatele sociálních služby, změna parametrů poskytování sociální služby v Síti, vyřazení sociální služby a jejího poskytovatele ze Sítě.
Orgánům města je předkládána aktualizace Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín – změny parametrů stávajících poskytovatelů a sociálních služeb s těmito úpravami (příloha č. 2 materiálu):

1. Nepodmíněné zařazení poskytovatele služby Pečovatelská služba FANY DK s.r.o.
Vstup do Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín byl (rozhodnutí Zastupitelstva města č. 340/Z16/2021 ze dne 14.06.2021) s ohledem na nastavená pravidla Zásad, nastaven jako podmíněný z důvodu, že v době rozhodování orgánů města probíhal vstup poskytovatele a příslušné služby do krajské sítě sociálních služeb.  Od 01.07.2021 je uvedená služba v zařazena do základní Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, její činnost je spolufinancována dotací MPSV a má uzavřenu Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon do 31.12.2023.  

 

2.JINAK o.p.s. –  navýšení úvazku služby podpora samostatného bydlení o 1,4 pro územní působnost ORP Nový Jičín
Služba JINAK, podpora samostatného bydlení, v území Nového Jičína působí od roku 2015, nyní v úvazku 2,9. V rámci transformace pobytových služeb převzal zadavatelství k financování této služby z větší části Moravskoslezský kraj, město se podílí na spolufinancování 0,9 úvazku ( ve výši 70.000 Kč ročně). Potřebnost navýšení úvazků tzn. kapacity služby je odůvodněná jak přímo službou (5 žadatelů o službu), tak z činnosti sociálních pracovníků města (evidence 4 zájemců  v rámci správního obvodu ORP Nový Jičín). Žádost organizace přílohou č. 1 materiálu.
V rámci metodiky Zásady pro aktualizaci sítě sociálních služeb byla žádost  projednána v sociální komisi dne 07.09.2022 za účasti vedoucí příslušného diskusního fora procesu komunitního plánování.
V rámci diskuse se hodnotila aktuální potřebnost služby i její spolupráci a návaznost na ostatní sociální služby, poskytující podporu osobám s mentálním či duševním onemocněním. Navýšení úvazku se týká pozice sociálního pracovníka s ohledem na cílovou skupinu (osoby s duševním onemocněním), kde se předpokládá vyšší kvalifikace i s ohledem na specifika této cílové skupiny, zároveň dojde k rozšíření působnosti služby na celý správní obvod obce s rozšířenou působností.
Finanční spoluúčast veřejného zadavatele na navýšené kapacitě služby je stanovena dle předložených podkladů služby na částku 159.000 Kč ročně, přičemž v rámci nastaveného spolufinancování sociálních služeb v Síti obcemi ve správním obvodu ORP Nový Jičín se budou zapojené obce podílet na financování služby (služba péčová se v rámci nastaveného spolufinancování podílí  dle podílu veřejného zadavatele skutečně podpořených občanů v dané obce). Uvedené bude  řešeno samostatnou žádostí, na počátku příštího roku, v závislosti na úpravě/rozšíření základní sítě sociálních služeb kraje.

Stanovisko dotčených orgánů: XXXVI/7   SoK  doporučuje navýšení úvazků služby podpora samostatného bydlení JINAK o 1,4 úvazku  poskytovatele JINAK o.p.s. pro místní působnost ORP Nový Jičín k 01.01.2023. (Hlasování: Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0. Usnesení bylo přijato).

Rada města na svém 67.jednání dne 19.10.2022 doporučila Zastupitelstvu města schválit aktualizovanou Síť sociálních služeb ORP Nový Jičín k 01.01.2023.

Stanovisko právní služby: předložený materiál je bez právních vad.
                                             Ing. Mgr. Jan Ševčík  

Závěr: Doporučuje se orgánům města provést aktualizaci Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín  v souladu s přílohou č. 2  předloženého materiálu k 01.01.2023.

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Datum: 23.11.2022