Bod programu č. 20
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Žádost Atletiky Nový Jičín z.s. o individuální dotaci z rozpočtu města
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 200.000 Kč na základě žádosti evidované pod č.j. 119655/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
na účel: Atletika pro děti a mládež Nový Jičín 2023,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2023 – 31.12.2023,
projekt s názvem: Atletika pro děti a mládež Nový Jičín 2023,
žadateli Atletika Nový Jičín z.s., se sídlem Máchova 1661/33, 741 01 Nový Jičín, IČO 17616506 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

2. schvaluje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín Atletice Nový Jičín z.s., se sídlem Máchova 1661/33, 741 01 Nový Jičín, IČO 17616506  ve výši ............................................+200.000 Kč
na projekt Atletika pro děti a mládež Nový Jičín 2023,
zapojením zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2023, konkrétně Podprogramu B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20 let (org.1132) ve výši .....-200.000 Kč.

Přílohy
3. Žádost Atletiky Nový Jičín z.s. o individuální dotaci (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Navrh_smlouvy_Atletika_ID (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise sportovní dne 24.11.2022
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město obdrželo dne 14.11.2022 žádost Atletiky Nový Jičín z.s. o poskytnutí individuální dotace na Atletiku pro děti a mládež Nový Jičín. Jedná se o dotaci na celoroční činnost, původně byla dne 3.10.2022 podána žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. oddílu atletiky o programovou dotaci pro rok 2023, dne 11.10.2022 byl však zapsán ve spolkovém rejstříku nový spolek Atletika Nový Jičín z.s. proto došlo ke stažení žádosti o programovou dotaci a podání žádosti o individuální dotaci.
V odůvodnění žádosti je uvedeno následující: žádost je zaměřena na rozvoj mládežnické atletiky v Novém Jičíně, která má v současné době 170 členů do 20let. Finanční prostředky budou použity na pronájem tělocvičen v zimním období, odměny trenérům, nákup pomůcek na činnost. Atletika Nový Jičín z.s. se chce účastnit závodů nejen v našem městě, ale i v okrese, kraji a celé ČR. Dále připravuje vlastní závody pro děti a mládež, kteří nejsou registrováni v atletickém oddíle, ale mají rádi běhání.  Tímto projektem je Novojičínská běžecká liga, která se skládá ze 7 závodů, na kterých se Atletika Nový Jičín z.s. spolupodílí.  Po šesti závodech se zúčastnilo celkem 842 závodníků.

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace byla projednána na sportovní komisi Rady města dne 24.11.2022 a sportovní komise doporučila orgánům města ke schválení dotaci ve výši 200.000 Kč. Žádost byla posuzována dle hledisek programových dotací pro rok 2023 a to podprogramu B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let, i když se jedná o individuální dotaci, jelikož se jedná o žádost na činnost pro rok 2023.

 

Žádost byla projednána na Radě města dne 30.11.2022 a byla doporučena Zastupitelstvu města ke schválení ve výši 200.000 Kč.

Stanovisko OŠKS:
Odbor ŠKS  v souladu s metodikou č. 1/2016 Proces administrace žádostí o individuální dotace, individuální NFV a finanční dary předkládá Radě města návrh usnesení dle doporučení sportovní komise Rady města.

 

Dopad na rozpočet města:  Rozpočtové opatření je součástí usnesení


Stanovisko právní služby:  Materiál je bez právních vad.  Ing. Mgr. Jan Ševčík

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.

 

Zpracovaly: Ing. Oldřiška Navrátilová, Mgr. Markéta Kvitová


Dne: 1.12.2022