Bod programu č. 22
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro rok 2022 v oblasti volnočasových aktivit
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok 2022 č. V2022 - 0112/OŠKS s J░░░░ P░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░ , 742 56 Sedlnice,  v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 102226/2022, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Přílohy
4. Žádost o změnu termínu anonym (Veřejná, Anonymizovaná)
5. Návrh dodatku smlouvy anonym (Veřejná, Anonymizovaná)
6. smlouva V2022-0012/OŠKS anonym (Veřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Radě města dne 19.10.2022
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín obdrželo dne 03.10.2022 pod č. j. 102226/2022 žádost p. J░░░ P░░░ o změnu termínu konání akce Novojičínské deskohraní uvedené původně v žádosti o dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti využití volného času pro rok 2022 podané dne 01.10.2021 pod č. j. 106297/2021. V odůvodnění žádosti žadatel uvádí, že se akce měla uskutečnit začátkem září (08.09 - 11.09.2022), ale tím by se kryla s městskými slavnostmi, což by představovalo komplikaci pro školy, které před slavnostmi chystají program. Školy tvoří hlavní návštěvnost festivalu. Aby ke krytí nedocházelo, byl přeložen termín Novojičínského deskohraní na 6. až 9. října 2022.


Dopad na rozpočet města: Bez dopadu na rozpočet města.

Stanovisko OŠKS: Vzhledem k odůvodnění žádosti odbor školství, kultury a sportu doporučuje schválit uzavření dodatku dle usnesení.

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.      Ing. Mgr. Jan Ševčík


 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovaly: Ing. Navrátilová, Ing. HolčákováDatum: 28.11.2022