Bod programu č. 23
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro rok 2022 v oblasti péče o památky
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 č. V2022 - 434/OŠKS s winks MJM, s.r.o., IČO 06789579, se sídlem Gregorova 1368/15, Nový Jičín, v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 113929/2022, dle přílohy č.2 předloženého materiálu.

Přílohy
3. Žádost o prodloužení termínu realizace (Veřejná, Anonymizovaná)
4. Návrh dodatku smlouvy (Veřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín obdrželo dne 1.11.2022 žádost winks MJM, s.r.o. o prodloužení termínu realizace projektu "Měšťanský dům č.p. 91, ul. Křižíkova 7, Nový Jičín - obnova objektu" (žádost o individuální dotaci či NFV z rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2022 podaná dne 23.5.2022 pod č.j. 49895/2022). V odůvodnění žádosti žadatel uvádí, že vzhledem ke komplikacím, které nastaly při renovaci stropu, dle restaurátora nelze provádět odčervení, lakování a konečné úpravy stropu v zimních měsících.

 

Dopad na rozpočet města: Bez dopadu na rozpočet města.

 

Stanovisko OŠKS: Vzhledem k odůvodnění odbor školství, kultury a sportu doporučuje schválit uzavření dodatku dle usnesení.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.      Ing. Mgr. Jan Ševčík

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.