Bod programu č. 21
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Žádost o individuální dotaci v oblasti péče o památky - zpřístupnění kostelní věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 147.136 Kč na základě žádosti evidované pod č.j. 122441/2022 dle přílohy č.1 předloženého materiálu,

na účel: financování zpřístupnění kostelní věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně - projektová dokumentace,

doba, v níž má být dosaženo účelu projektu: 21.11.2022 - 31.3.2023,

projekt s názvem "Zpřístupnění kostelní věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně",

žadateli Římskokatolické farnosti Nový Jičín, se sídlem Žerotínova 68/24, 741 01 Nový Jičín, IČO 44937431 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

2. schvaluje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:

poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín Římskokatolické farnosti Nový Jičín, se sídlem Žerotínova 68/24, 741 01 Nový Jičín, IČO 44937431 ve výši ...................... +147.136 Kč

na projekt s názvem "Zpřístupnění kostelní věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně"

zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši.............-147.136 Kč.

Přílohy
3. Žádost o individuální dotaci (Veřejná, Anonymizovaná)
4. Návrh veřejnoprávní smlouvy (Veřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín obdrželo dne 21.11.2022 žádost Římskokatolické farnosti Nový Jičín o individuální dotaci na zpřístupnění kostelní věže farního kostela Nanebevzetí panny Marie v Novém Jičíně ve výši 147.136 Kč. V odůvodnění žádosti žadatel uvádí, že chce zpřístupnit kostelní věž pro veřejnost. Z důvodu zajištění bezpečné prohlídky veřejnosti, bylo nutné zpracování projektové dokumentace. V rámci projektu nedojde ke změně kostelní věže, ta zůstává kompozičně, tvarově i barevně nezměněna. Jde především o prvky bezpečné k prohlídce a opravy vnitřních prostor. Na tento projekt žadatel nemá dostatek zdrojů k pokrytí všech nákladů.

 

Stanovisko komise péče o památky: Žádost Římskokatolické farnosti Nový Jičín o individuální dotaci na zpřístupnění kostelní věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně ve výši 147.136 Kč byla projednána na komisi dne 23.11.2022. Komise péče o památky doporučuje žadateli poskytnout dotaci ve výši 147.136 Kč.

 

Dopad na rozpočet města: V případě schválení a přiznání dotace žadateli se o stejnou částku sníží rozpočtová rezerva města na ORJ 741. Definitivní rozhodnutí je následně na zastupitelstvu města Nový Jičín.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.              

                                              Ing. Mgr. Jan Ševčík

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Datum:  23.11.2022