Bod programu č. 29
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Zánik Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČO 72545691, za rok 2021 dle příloh č. 1 - 6 předloženého materiálu,

2. bere na vědomí

Zprávu o likvidaci Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice dle přílohy č. 7 předloženého materiálu a informaci o zániku Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice ke dni 18.07.2022 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu.

Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. arch. Jitka Pospíšilová, Odbor rozvoje a investic
Důvodová zpráva:

S ohledem na členství města Nový Jičín ve Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice je Závěrečný účet předkládán Zastupitelstvu města včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.

Vzhledem k tomu, že účel zřízení Svazku, kterým byla výstavba cyklostezky v trase bývalé železniční trati, byl naplněn a rovněž závazky související s dotací poskytnutou na realizaci jsou vypořádány, není další existence Svazku potřebná. Rada Svazku schválila na svém jednání dne 04.10. 2021 zrušení Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice s likvidací a jmenovala likvidátora.  Rozhodnutí předcházela usnesení zastupitelstev všech členských obcí (usnesení Zastupitelstva města Nový Jičín č. 359/16Z/2021). 

Nepřechází-li majetek Svazku na právního nástupce, musí proběhnout jeho likvidace. Předmětem vlastní likvidace byl jen drobný majetek a závazky (např. provozní výdaje, pracovněprávní dohody).  
Majetek Svazku bezprostředně související s cyklostezkou v hodnotě 24.417.209,72 Kč byl začátkem roku 2022 převeden na jednotlivé obce dle katastrálních území, na kterých se nachází (pozemky,  jejichž součástí je stavba veřejně přístupné účelové komunikace - cyklostezky s příslušenstvím). Zbylé finanční prostředky celkem ve výši 50.266,71 Kč  byly převedeny obci Hostašovice, a to za účelem úhrady nákladů na opravu praskliny v tělese cyklostezky a sesouvajícího se svahu v závěrečném úseku cyklostezky poblíž nádraží Hostašovice. Tyto defekty se objevily již před několika lety a po neúspěšné reklamaci u zhotovitele stále nebyl dokončen proces jejich opravy z důvodu technické obtížnosti řešení.

Dne  29.06.2022 schválila Rada Svazku předloženou Zprávu o likvidaci Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice Rada Svazku a  dne 18.07.2022 byl Krajským úřadem Moravskoslezského kraje proveden výmaz Svazku z rejstříku dobrovolných svazků obcí. K  tomuto dni také zanikla účast města v této právnické osobě.

Rada města na svém zasedání konaném dne 24.08.2022 doporučila Zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet Svazku za rok 2021, Zprávu o likvidaci Svazku a informaci o zániku Svazku.

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

Zpracovala: Ing. Michaela Mrklovská

Datum: 22.11.2022