Bod programu č. 19
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města v oblasti volného času pro rok 2023 - Základní škola Galaxie s.r.o.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2023 ve výši 414.600 Kč na základě žádosti evidované pod č.j. 99000/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
na účel: Úhrada věcných nákladů na stravu žáků a dopravu stravy v roce 2023,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 01.01.2023 - 31.12.2023 (vyjma měsíců červenec a srpen),
projekt s názvem: Věcné náklady a doprava stravy pro žáky,
žadateli Základní škola Galaxie, s.r.o. se sídlem K Nemocnici 211/1, 741 01 Nový Jičín, IČO 29454956, a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Přílohy
3. Žádost o individuální dotaci ZŠ Galaxie anonym (Veřejná, Anonymizovaná)
4. Návrh smlouvy ZŠ Galaxie anonym (Veřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Na komisi pro výchovu, vzdělávání a volný čas dne 22.11.2022
Na Radě města dne 30.11.2022
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín obdrželo dne 22.09.2022 žádost Základní školy Galaxie, s.r.o. o individuální dotaci na financování projektu Věcné náklady a doprava stravy pro žáky ve výši 552.800 Kč. Žadatel v žádosti o dotaci uvádí, že působí v Novém Jičíně od 01.09.2014. Ve školním roce 2022 - 2023 navštěvuje ZŠ Galaxii 162 žáků v devíti třídách a je tak tudíž plně organizovanou základní školou. Město Nový Jičín každoročně přispívá žákům ZŠ Galaxie, s.r.o. formou účelové individuální dotace, finanční částku na úhradu věcných nákladů na stravu žáků a také na dovoz stravy z centrální školní jídelny při ZŠ na ul. Dlouhá v Novém Jičíně, což žadatel vnímá jako velkou nediskriminační podporu a spravedlnost k žákům, kteří jsou občany města Nového Jičína, ale vzdělávají se v základní škole jiného zřizovatele.

Projekty těchto žádostí nelze zařadit do žádného z řádných městem vyhlášených programů pro rok 2023, proto jsou řešeny jako individuální.

 

Stanovisko komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas: Uvedená žádost o individuální dotaci byla předmětem jednání komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas dne 22.11.2022. Členové komise Rady města doporučili žádost schválit v souladu s výsledkem jednání politických stran k dotacím soukromým základním a mateřským školám na území města Nového Jičína ze dne 18.01.2021 (aktualizovaného k 15.04.2021) ve výši 414.600 Kč.

 

Stanovisko OŠKS: Odbor ŠKS v souladu s metodikou č. 12/2019 Proces administrace žádosti o individuální dotace, individuální NFV a finanční dary předkládá Radě města návrh na usnesení dle doporučení komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas.

 

Dopad na rozpočet města: Jedná se o žádosti na pokrytí nákladů v rozpočtovém roce 2023, proto není předmětem tohoto návrhu usnesení schvalování rozpočtového opatření.

Ing. Jarmila Straková

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

Ing. Mgr. Jan Ševčík

 

Závěr: doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. 

 

Zpracovaly: Ing. Navrátilová, Ing. Holčáková

 

Datum: 01.12.2022