Bod programu č. 17
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města v oblasti volného času pro rok 2023 - Mateřská škola Bludovice
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2023 ve výši 61.776 Kč na základě žádosti evidované pod č.j. 102034/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
na účel: Příspěvek na režijní náklady na stravování v Mateřské škole Bludovice, které nepokrývají státní normativy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 01.01.2023 - 31.12.2023,
projekt s názvem: Příspěvek na režijní náklady na stravování v Mateřské škole Bludovice,
žadateli Mateřská škola Bludovice, se sídlem Bludovice 73, 741 01 Nový Jičín, IČO 02541181, a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Přílohy
3. Žádost o dotaci MŠ Bludovice anonym (Veřejná, Anonymizovaná)
4. Návrh smlouvy MŠ Bludovice anonym (Veřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Na komisi pro výchovu, vzdělávání a volný čas dne 22.11.2022
Na Radě města dne 30.11.2022
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín obdrželo dne 03.10.2022 žádost Mateřské školy Bludovice o individuální dotaci na financování projektu Příspěvek na režijní náklady na stravování v Mateřské škole Bludovice ve výši 61.776 Kč. Žadatel v odůvodnění žádosti o dotaci uvádí, že stejně jako ostatní mateřské školy ve městě plní roli profesionálního vzdělávacího zařízení pro předškolní děti a umožňuje rodičům nastoupit po rodičovské dovolené do zaměstnání. Z tohoto důvodu by rádi, stejně jako ostatní mateřské školy, využili podpory ze strany města Nový Jičín.

Projekty těchto žádostí nelze zařadit do žádného z řádných městem vyhlášených programů pro rok 2023, proto jsou řešeny jako individuální.

 

Stanovisko komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas: Uvedená žádost o individuální dotaci byla předmětem jednání komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas dne 22.11.2022. Členové komise Rady města doporučili žádost schválit v souladu s výsledkem jednání politických stran k dotacím soukromým základním a mateřským školám na území města Nového Jičína ze dne 18.01.2021 (aktualizovaného k 15.04.2021) ve výši 61.776 Kč.

 

Stanovisko OŠKS: Odbor ŠKS v souladu s metodikou č. 12/2019 Proces administrace žádosti o individuální dotace, individuální NFV a finanční dary předkládá Radě města návrh na usnesení dle doporučení komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas.

 

Dopad na rozpočet města: Jedná se o žádosti na pokrytí nákladů v rozpočtovém roce 2023, proto není předmětem tohoto návrhu usnesení schvalování rozpočtového opatření.

Ing. Jarmila Straková

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

Ing. Mgr. Jan Ševčík

 

Závěr: doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. 

 

Zpracovaly: Ing. Navrátilová, Ing. Holčáková

 

Datum: 28.11.2022