Bod programu č. 27
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Žádost o poskytnutí stipendia – Tereza Jelínková
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

poskytnout peněžitý dar z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 30.000 Kč na základě žádosti evidované pod č. j. 88878/2022 ze dne 30.08.2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

na účel: Nákup studijních učebnic a materiálů pro studium k bakalářské práci, cestovní pojištění, samostatné studium italského jazyka v rámci studia na University of Greenwich v Londýně (Spojené království Velké Británie a Severního Irska),

žadatelce T░░░ J░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , 741 01 Nový Jičín a uzavřít s tímto žadatelem darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

2. schvaluje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí peněžitého daru p. T░░░ J░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , 741 01 Nový Jičín ve výši ……..................................................... +30.000 Kč
na podporu studia na University of Greenwich v Londýně (Spojené království Velké Británie a Severního Irska),
zapojením rezervy města na ORJ 441, popř. 741 ve výši ........... -30.000 Kč.

Přílohy
3. Žádost T_J_anonym (Veřejná, Anonymizovaná)
4. Návrh darovací smlouvy T_J anonym (Veřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas dne 26.09.2022
Radě města dne 19.10.2022
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín obdrželo dne 30.08.2022 žádost p. T░░░ J░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ o podporu studia na University of Greenwich v Londýně (Spojené království Velké Británie a Severního Irska). Žadatelka v žádosti uvádí, že stejně jako v předešlém roce by jí studium usnadnilo studium v zahraničí, a to zejména v nákupu studijních učebnic a pomůcek pro výzkum k bakalářské práci, pokrytí nákladů spojených s bydlením v zahraničí a cestovním pojištěním. Stipendium by rovněž žadatelce umožnilo soustředit se na networkingové události a workshopy blízké studijnímu oboru a také k samostudiu španělského a italského jazyka pomocí online lekcí.

Pro akademický rok 2021/2022 schválilo Zastupitelstvo města na svém jednání dne 15.11.2021 poskytnutí peněžitého daru žadateli, p. T░░░ J░░░░ ░  ve výši 25.000 Kč.

Žádost byla projednána v Komisi pro výchovu, vzdělávání a volný čas Rady města dne 26.09.2022. Komise tuto žádost doporučila RM ke schválení ve výši 30.000 Kč.

 

Stanovisko OŠKS: Odbor ŠKS předkládá Radě města návrh usnesení dle doporučení Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas Rady města.

Stanovisko právní služby:  Materiál je bez právních vad.    

                                              Ing. Mgr. Jan Ševčík


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se doporučuje po jednotlivých bodech.

Zpracovaly:  Ing. Oldřiška Navrátilová, Ing. Simona Holčáková


Datum: 30.11.2022