Bod programu č. 26
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Žádost o poskytnutí stipendia – Adéla Strnadlová
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

poskytnout peněžitý dar z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 25.000 Kč na základě žádosti evidované pod č. j. 89197/2022 ze dne 31.08.2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
na účel: Ubytování a strava v rámci studia na Aarhus University, School of Business and Social Sciences v Dánsku
žadatelce A░░ S░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 741 01 Nový Jičín a uzavřít s tímto žadatelem darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

2. schvaluje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí peněžitého daru p. A░░ S░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 741 01 Nový Jičín ve výši ……........................................................ +25.000 Kč
na podporu studia na Aarhus University, School of Business and Social Sciences v Dánsku

zapojením rezervy města na ORJ 441, popř. 741 ve výši ............... -25.000 Kč.

Přílohy
3. Žádost o stipendium A_S_anonym (Veřejná, Anonymizovaná)
4. Návrh darovací smlouvy A_S_anonym (Veřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komisi pro výchovu, vzdělávání a volný čas dne 26.09.2022
Radě města dne 19.10.2022
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín obdrželo dne 31.08.2022 žádost p. A░░░ S░░░░ ░ ,░░░░ ░░░░ ░ bytem G░░░░ ░░░░ ░░ 741 01 Nový Jičín o podporu studia na Aarhus University, School of Business and Social Sciences v Dánsku ve výši 90.000 Kč. Žadatelka k žádosti uvádí, že největší finanční zátěží je pokrytí nákladů na ubytování a stravu v Dánsku.

Žádost byla projednána v komisi pro výchovu, vzdělávání a volný čas Rady města dne 26.09.2022. Komise tuto žádost doporučila Radě města ke schválení ve výši 25.000 Kč.

 

Stanovisko OŠKS: Odbor ŠKS předkládá Radě města návrh usnesení dle doporučení komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas Rady města.

Stanovisko právní služby:  Materiál je bez právních vad.     

                                              Ing. Mgr. Jan Ševčík


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se doporučuje po jednotlivých bodech.


Zpracovaly:  Ing. Oldřiška Navrátilová, Ing. Simona Holčáková

 

Datum: 30.11.2022