Bod programu č. 16
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Programové dotace Města Nový Jičín 2022/2023
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zápisy z jednání odborných komisí Rady města (Sociální komise, Zdravotnická komise, Kulturní komise, Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas, Sportovní komise, Komise životního prostředí, Komise péče o památky, Komise architektury a rozvoje města) ve věci posouzení žádostí o programové dotace z rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2022/2023 dle přílohy č.1 předloženého materiálu,

2. rozhodlo

na základě Programu města Nový Jičín na podporu životního prostředí – dotace ex-post pro rok 2022, na základě podaných žádostí o poskytnutí programové dotace fyzickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2022, 

 

a) dle Podprogramu A. Podpora vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový Jičín fyzickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.2.a. předloženého materiálu,

3. rozhodlo

na základě Programu města Nový Jičín na podporu sociální oblasti pro rok 2023, na základě podaných žádostí o poskytnutí programové dotace a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 3 tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2022,
 

a) dle Podprogramu A. Podpora sociálních služeb podle zákona o sociálních službách právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.3.a. předloženého materiálu,

 

b) dle Podprogramu B. Podpora jednorázových akcí v oblasti sociální právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.3.b. předloženého materiálu,

 

c) dle Podprogramu C. Podpora celoroční činnosti v oblasti sociální právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.3.c. předloženého materiálu,

 

d) dle Podprogramu D. Podpora občanů Novojičínska v pobytových sociálních zařízeních právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.3.d. předloženého materiálu,

 

e) dle Podprogramu E. Podpora dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.3.e. předloženého materiálu.

4. rozhodlo

na základě Programu města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče pro rok 2023, na základě podané žádosti o poskytnutí programové dotace právnické osobě na projekt a ve výši dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2022,

5. rozhodlo

na základě Programu města Nový Jičín na podporu kultury pro rok 2023, na základě podaných žádostí o poskytnutí programové dotace a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 5 tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2022,

  1. dle Podprogramu A. Podpora jednorázových kulturních akcí fyzickým a právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.5.a. předloženého materiálu,
  2. dle Podprogramu B. Podpora celoroční činnosti v kulturní oblasti právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.5.b. předloženého materiálu.
6. rozhodlo

na základě Programu města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit pro rok 2023, na základě podaných žádostí o poskytnutí programové dotace a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 6 tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2022,

  1. dle Podprogramu A. Podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času fyzickým a právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.6.a. předloženého materiálu,
  2. dle Podprogramu B. Podpora celoroční činnosti v oblasti využití volného času právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.6.b. předloženého materiálu.
     
7. rozhodlo

na základě Programu města Nový Jičín na podporu sportu na rok 2023, na základě podaných žádostí o poskytnutí programové dotace a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 7 tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2022,

  1. dle Podprogramu A. Podpora jednorázových akcí v oblasti sportu fyzickým a právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.7.a. předloženého materiálu,
  2. dle Podprogramu B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20 let právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.7.b předloženého materiálu,
  3. dle Podprogramu C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.7.c předloženého materiálu,
  4. dle Podprogramu D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.7.d předloženého materiálu.
8. rozhodlo

na základě Programu města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek pro rok 2023, na základě podaných žádostí o poskytnutí programové dotace a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 8 tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2022.

9. rozhodlo

na na základě Programu města Nový Jičín na podporu estetizace objektů  pro rok 2022 – dotace ex-post, na základě podaných žádostí o poskytnutí programové dotace fyzickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č. 9 předloženého materiálu a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2022.

Přílohy
1. 1. zápisy z jednání odborných komisí (Neveřejná, Anonymizovaná)
3. 2.a. ZP_dotace ex_post (Neveřejná, Anonymizovaná)
11. 5.a. Kultura_podprogramA (Neveřejná, Anonymizovaná)
14. 6.a. Volnočas_PodprogramA (Neveřejná, Anonymizovaná)
17. 7.a. Sport_Podprogram A (Neveřejná, Anonymizovaná)
22. 8. Kulturní památky (Neveřejná, Anonymizovaná)
24. 9. Estetizace objektů_ex_post (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

K bodu č. 2.: do Podprogramu B. Podpora využití zachycené dešťové vody ve městě Nový Jičín fyzickým osobám nebyla podaná žádná žádost.

 

Na základě Směrnice Města Nový Jičín č. 1/2022 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Nový Jičín, schválena usnesením Zastupitelstva města č. 493/20Z/2022 ze dne 14.03.2022, na základě podmínek dotačních programů schválených usnesením Zastupitelstva města a na základě doporučení odborných komisí Rady města se členům Rady města  předkládá  návrh výše dotací konkrétním žadatelům.


Dopad na rozpočet města: finanční prostředky na veškeré dotace jsou zahrnuty ve stávajícím upraveném rozpočtu města Nový Jičín na rok 2022 i v návrhu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2023.
 

Zpracovaly: jednotlivé odbory programových dotací, Bc. Sandra Krotil


Vyjádření právní služby města: Materiál je bez právních vad. 
                                                      Ing. Mgr. Jan Ševčík

 

Datum: 25.11.2022 

 

Projednáno na 3. schůzi Rady města dne 30.11.2022