Bod programu č. 39
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Prodej části pozemku parc. č. 400 v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3328
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat část pozemku parc. č. 400 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína, dle geometrického plánu č. 1806-628/2022 označenou jako pozemek parc. č. 400/2 (travní porost o evidované výměře 125 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína, paní M░░░░ H░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha 8, PSČ 182 00, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem na částku 100.000 Kč + 21 % DPH. Vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.100 Kč a náklady za vypracování geometrického plánu ve výši 6.000 Kč; majetkoprávní záměr č. 3328.

Přílohy
2. žádost_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
3. Snímek.png (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva:

 

Dne 26.04.2021 obdržel odbor správy majetku žádost paní V░░░ S░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ Nový Jičín Žilina o prodej části pozemku parc. č. 400 v k.ú. Žilina u Nového Jičína za účelem vysazení ovocných stromů, zlikvidování suti, srovnání terénu do původního stavu.

 

Zbývající část pozemku měl a stále má v nájmu Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Nový Jičín, Nájemní smlouva č. P2020-047/OSM.

 

Dne 20.10.2021 Rada města usnesením č. 72/49/2021 rozhodla nezveřejnit záměr prodeje části pozemku a doporučila  Zastupitelstvu města rozhodnout nevyhovět žádosti paní S░░░░ ░ a  doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout ukončit tento majetkoprávní záměr.

 

Dne 13.12.2021 Zastupitelstvo města č. 469/Z19/2021 rozhodlo nevyhovět žádosti a ukončilo záměr.

 

Jedním z důvodů pro zamítavé stanovisko byla skutečnost, že žadatelka p. S░░░░ ░ nebyla vlastníkem žádného sousedního pozemku.

 

Dne 11.05.2022 obdržel odbor správy majetku žádost paní M░░░░ H░░░░ ,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Praha 8, Kobylisy, PSČ 180 00, o prodej části (cca 125 m2) pozemku parc. č. 400 v k. ú. Žilina u Nového Jičína, kterou na základě plné moci ze dne 06.05.2021 podal její bratr R░░░ S░░░ .

 

Současná žadatelka je vlastníkem pozemku parc. č. 398 a pozemku parc. č. 397 v k. ú. Žilina u Nového Jičína, z nichž jeden přímo sousedí s požadovaným pozemkem k odkupu.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o totožnou část pozemku, která má být předmětem prodeje a žadatelé jsou v příbuzenském vztahu, odbor správy majetku nežádal o nová stanoviska a předkládá stanoviska původní.

 

 

Stanoviska:

 

OŽP:

 

Odpadové hospodářství: nemáme námitek

 

Správa městské zeleně: Stávající nájemní vztah je z hlediska správy městské zeleně vyhovující. Prodej tedy nedoporučujeme.

 

Správa městských lesů: nemáme námitek

 

ORI: bez připomínek

 

OÚPSŘ: nemáme námitek

 

Osadní výbor: Osadní výbor doporučuje prodej části pozemku parc. č. 400 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, ale pouze vlastníkovi sousedních pozemků parc. č. 398 a 397, který je odlišný od žadatele. Byť žadatel má v tomto místě trvalé bydliště.

 

Dne 24.08.2022 Rada města Nový Jičín usnesením č. 1912/R59/2022 změnila své původní usnesení a rozhodla o „novém“ zveřejnění záměru.

 

Majetkoprávní záměr zveřejněn na úřední desce od 01.09.2022 do 20.09.2022.

 

Odbor finanční: prodej částí pozemků podléhá DPH

 

Cena dle ZP: 100.000 Kč (bez DPH)

 

Cena za vyhotovení ZP: 3.100 Kč

 

Cena za vyhotovení ZP: 6.000 Kč

 

Celková cena 130.100 Kč (včetně 21% DPH)

 

Dne 30.11.2022 Rada města usnesením č. 120/3R/2022 doporučila Zastupitelstvu města Nový Jičín prodat předmětnou část pozemku.

 

Stanovisko právní služby: předložený materiál je bez právních vad.
                                             Ing. Mgr. Jan Ševčík
 


Závěr: OSM doporučuje přijmout usnesení v navrženém znění.Zpracoval: Martina TisovskáDatum: 15.11.2022