Bod programu č. 2
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. určuje

ověřovateli zápisu z jednání 2. zasedání Zastupitelstva města:

Ing. Petra Brandejse a Pavla Lišku.

Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:JUDr. Dagmar Veličková, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Pro každé zasedání Zastupitelstva města jsou určeni ověřovatelé, kteří společně s předsedajícím zasedání (starostou případně místostarostou) schválí a podepíší zápis ze zasedání Zastupitelstva města.


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracovala: Diana Martinásková, DiS.


Datum: 30.11.2022