Bod programu č. 24
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Žádost Českého svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Nový Jičín - Loučka o prominutí odvodu a příslušenství za poručení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % stanoveného odvodu ve výši 3.000 Kč za porušení rozpočtové kázně (nedodržení smluvních podmínek), a to včetně příslušenství a sankcí na základě žádosti evidované pod č.j. 102090/2022 ze dne 03.10.2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, u dotace poskytnuté příjemci Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Nový Jičín - Loučka, se sídlem Mlýnská 59, 741 01 Nový Jičín - Loučka, IČO: 43961177, v roce 2021 na základě veřejnoprávní smlouvy č. V2021-083/OŠKS (viz příloha č. 3 předloženého materiálu), z důvodu hodných zvláštního zřetele uvedených v důvodové zprávě.

Přílohy
4. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. Platební výměr anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
6. Smlouva ZO ČSCH anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Radě města dne 09.11.2022
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Dne 19.02.2022 byla mezi městem Nový Jičín a Českým svazem chovatelů, z.s., Základní organizací Nový Jičín - Loučka uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín č. V2021-086/OŠKS, viz příloha č. 3 (dále jen smlouva).

V souladu s podmínkami směrnice města Nový Jičín č. 7/2020 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín byla poskytnuta dotace z Programu Města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit pro rok 2021, Podprogramu B. Podpora celoroční činnosti v oblasti využití volného času ve výši 20.000 Kč na projekt s názvem: Podpora ročních volnočasových akcí ZO ČSCH Nový Jičín - Loučka pro děti, rodiče a seniory.

Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Nový Jičín provedl u kontrolovaného subjektu Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Nový Jičín - Loučka dne 12.07.2022 následnou veřejnosprávní kontrolu využití poskytnuté dotace (ověření použití poskytnuté dotace z rozpočtu města Nový Jičín ve srovnání s předloženým rozpočtem projektu a s uzavřenou smlouvou) ve smyslu směrnice č. 07/2020 a ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolou bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně zadržením peněžních prostředků dotace poskytnutých z rozpočtu města Nový Jičín, jelikož příjemce peněžních prostředků odvedl tyto prostředky po marném uplynutí stanovené lhůty.
 
Smlouva v článku VII. odst. 1 ukládá příjemci dotace povinnost provést do dne 15.02.2022 vyúčtování dotace. V článku VII. odst. 4 je uložena povinnost příjemce do dne 31.01.2022 provést finanční narovnání nevyčerpaných peněžních prostředků dotace. Veřejnosprávní kontrolou ze dne 12.07.2022 bylo zjištěno porušení uvedené povinnosti. 
 
Příjemce dotace dotaci v celé výši nevyčerpal a měl tudíž povinnost nevyčerpanou část dotace ve výši 2.802,40 Kč odvést zpět na účet poskytovatele dotace v termínu do 31.01.2022. Příjemce tuto povinnost nesplnil a nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 2.802,40 Kč vrátil na účet poskytovatele dotace až dne 25.03.2022. V souladu se smlouvou je datem rozhodným pro vrácení nevyužitých peněžních prostředků datum jejich odepsání z účtu příjemce. Uvedeným jednáním došlo k porušení rozpočtové kázně, a to neoprávněným zadržením peněžních prostředků. V souladu se smlouvou poskytovatel stanoví odvod příjemci dotace.
 
Příjemce nesplnil svoji povinnost stanovenou smlouvou a neodvedl ve stanoveném termínu nevyčerpané peněžní prostředky, a je mu proto podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením článku VIII. písmena d) smlouvy nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně ve  výši 15% z poskytnuté dotace, tedy částka 3.000 Kč.
 
V ustanovení § 22 odst. 8, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v době uzavření veřejnoprávní smlouvy, bylo uvedeno: Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. Pokud poskytovatel rozhodl podle odstavce 5 věty sedmé, penále se počítá z částky, kterou je příjemce povinen odvést. Penále za porušení rozpočtové kázně podle odstavce 2 písm. b) se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru uhradit. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.
 
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Nový Jičín - Loučka požádal dne 27.09.2022 Zastupitelstvo města Nový Jičín o prominutí odvodu (a případného penále) za porušení rozpočtové kázně. V odůvodnění žádosti je uvedeno následující: „Žádáme Zastupitelstvo města Nový Jičín o prominutí stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále podle ust. § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, z důvodu: opomenutí vrácení zůstatku poskytnuté dotace, který byl po zjištění opomenutí vrácen zpět na účet MěÚ Nový Jičín, na kterém byl evidován dne 25. 3. 2022. K opomenutí došlo z důvodu nezkušenosti s dotacemi, byla to první dotace, kterou ZO ČSCH čerpala."
 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.              Ing. Mgr. Jan ŠevčíkZávěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.Zpracovali: Ing. Oldřiška Navrátilová, Ing. Simona HolčákováDatum: 28.11.2022