Bod programu č. 30
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Záměr prodeje pozemku parc. č. 294/7 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí se skladovým objektem
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nevyhovět žádosti a nezveřejnit  záměr prodeje pozemku p.č. st. 294/7 (zastavěná plocha a nádvoří) o evidované výměře 67 m2, jehož součástí je budova bez čp/če (jiná stavba), v obci Nový Jičín k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 762 na pozemku parc. č. st. 294/1 v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí za cenu ve výši 1 Kč za jeden spoluvlastnický podíl na pozemku o velikosti 1/6.

Přílohy
1. dopis_najemniku_4a.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
2. dopis _najemniku_1a.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
3. kupni_smlouvaa.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. LV č.6581 NJa.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. dopis _najemniku_2a.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
6. dopis_najemniku_3a.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Blanka Zagorská, Odbor bytový
Důvodová zpráva:

Dne 18.05.2022 rozhodla Rada města o zveřejnění záměru prodeje pozemku č. st. 294/7 v k. ú. Dolní Předměstí se skladovým objektem formou nabídkového řízení se stanovením minimální nabídkové ceny ve výši 610.000 Kč. Záměr byl zveřejněn od 24.05.2022 do 08.08.2022. Stavba se nachází pod veřejným tržištěm navazujícím na centrum města. Jedná se o přízemní nepodsklepenou budovu obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Objekt je tvořen boční chodbou, ze které je přístup do 6 skladových místností sloužících jako zázemí, sklepní boxy popř. dílny pro obyvatele vedlejšího bytového domu č. p. 762 na ulici Štefánikova. Rada města o zveřejnění záměru prodeje rozhodla nejen z důvodu potřeby rekonstrukce, na kterou by bylo potřeba vynaložit finanční prostředky, ale i s ohledem na skutečnost, že objekt je pro město v současné době nepotřebný. Majitelé bytů byli o záměru prodeje informováni.

Dne 23.06.2022 Odbor bytový obdržel dopis vlastníků bytů v domě č. 762/6 na ulici Štefánikova, kterým tito vyslovili nesouhlas s prodejem jimi užívaných sklepů (viz příloha č. 2 materiálu). Ve výše uvedeném dopise majitelé bytů uvádí, že tyto prostory jim byly přiděleny jako náhrada za zrušené sklepy v domě č.p.  762, který přešel v roce 1991 do vlastnictví města a následně byl Bytovým podnikem města rozprodán po jednotkách. K tomuto tvrzení nemá město žádné listiny a ze strany majitelů bytů nebyly rovněž žádné listiny, které by toto potvrzovaly, předloženy.

Dle zjištěných skutečností je výše uvedený pozemek včetně skladového objektu ve výlučném vlastnictví města Nový Jičín a toto dosud nebylo nijak zpochybněno. V  kupních smlouvách z roku 2008 na prodeje bytů v domě č.p. 762 na ul. Štefánikova 6 (viz příloha č. 3 materiálu) není žádné ustanovení o tom, že spolu s převodem bytové jednotky se převádí do podílového spoluvlastnictví jiná nemovitost nebo zřizuje právo užívání nebo právo na její přednostní odkoupení. Vzhledem k tomu, že budova stojí na samostatném pozemku, muselo by být v kupních smlouvách v předmětu převodu specifikováno, že předmětem převodu je kromě bytu rovněž shora uvedená nemovitá věc, případně podíl na ní.

V dopise majitelé bytů požádali o zrušení prodeje pozemku, dopis však neobsahoval žádný návrh na další řešení situace. Majitelé byli vyzvání k doplnění svých požadavků. Dne 09.08.2022 obdržel Odbor bytový dopis s  návrhem na převod pozemku za symbolickou 1 Kč (viz příloha č. 5 materiálu). Po opětovné výzvě vlastníci dne 11.08.2022 doplnili svůj návrh v tom smyslu, že požadují odkup podílu na sklepech ve výši 1/6 na jeden byt (viz. příloha č. 6 materiálu).

Dne 08.08.2022 bylo ukončeno nabídkové řízení na prodej pozemku, do kterého se přihlásili 3 zájemci. Nabídka s nejvyšší nabídnutou cenou (811.000 Kč) nesplnila z formálních důvodů podmínky nabídkového řízení. Ostatní nabídky (s nabídkovou cenou ve výši 730.111 Kč a  615.000 Kč) podmínky splnily.  Vzhledem k zaslané žádosti o zrušení prodeje a také vzhledem k doručeným nabídkám doporučila pracovní skupina pro otevírání obálek zrušit nabídkové řízení bez vyhlášení vítěze. Rada města rozhodla dne 24.08.2022 o zrušení nabídkového řízení a schválila odpověď vlastníkům bytových jednotek, kterou byli vlastnici pozváni k ústnímu jednání v dané věci. 

Jednání proběhlo dne 31.08.2022 v 15,00 hod. za účasti všech vlastníků bytů (viz příloha č. 4 materiálu). Na jednání byla zopakována stanoviska obou stran ohledně vlastnictví pozemku a objektu na něm postaveného a vlastníkům byly nastíněny různé možnosti prodeje s tím, že byla zdůrazněna povinnost Města jednat s péčí řádného hospodáře. Vlastníci užívající sklepy pravděpodobně od roku 2008 byli také informováni o obvyklém nájemném za pronájem obdobných prostor v majetku města, které činí 826,30 Kč za 1 sklep/měsíc a o bezdůvodném obohacení, které vzniká užíváním sklepů na jejich straně s tím, že dle uvedené výše nájemného by náhrada za jeho vydání za 3 roky zpětně činila celkem 178.488 Kč, tj. za jeden sklep 29.748 Kč. Vlastníci byli rovněž informováni o obvyklé ceně pozemku dle znaleckého posudku (610.000  Kč).

Vlastníci při jednání vyslovili nesouhlas s nárokem Města na vydání bezdůvodného obohacení a vyjádřili rovněž zamítavý postoj k případné nabídce na odkup objektu za cenu obvyklou dle znaleckého posudku. Byli vyzváni, aby se do 14 dnů vyjádřili písemně a případně podali další své návrhy na řešení situace. Dne 15.09.2022 byl doručen dopis vlastníků  s vyjádřením a návrhem, který je přílohou č. 1 materiálu.

Odbor bytový nesouhlasí se zveřejněním záměru dle žádosti,  upozorňuje na povinnost Města jednat s péčí řádného hospodáře a zejména převádět majetek za cenu ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. Odchylka od obvyklé ceny musí být zdůvodněna, jinak je právní jednání neplatné. Dle stanoviska Odboru bytového nejsou dány žádné důvody, které by mohly vést k závěru, že zde existuje jiný důležitý zájem Města odůvodňující takto podstatnou odchylku od ceny obvyklé.

Rada města  usnesením č. 2298/67R/2022 ze dne 19.10.2022 rozhodla o nezveřejnění záměru a dále doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o nezveřejnění záměru, neboť dle ust. části I. čl. 1 odst. 1 směrnice č. 12/2020 (Způsob projednávání majetkoprávních záměrů a rozhodování o právním jednání v orgánech města) rozhoduje Zastupitelstvo města v případě, že byla podána žádost a Rada města rozhodla záměr nezveřejnit.

 

Stanovisko právní služby:  Materiál je bez právních vad.
                                              Mgr. Lucie Štěpánová


Zpracovala: Monika Svobodová

Datum:01.12.2022