Bod programu č. 14
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2023.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje
1.

rozpočet města Nový Jičín na rok 2023 v rozsahu:

úhrn příjmů rozpočtu ve výši ................................................... 828.459.861,12 Kč

úhrn výdajů rozpočtu ve výši ............................................... 1.000.477.597,20 Kč

financování celkem ................................................................. 172.017.736,08 Kč
z toho:
-  použití volných zdrojů města z minulých let ……….............  165.351.064,08 Kč
-  splátky smluvního úvěru z České spořitelny, a.s. vyčerpaného v letech 2021-2022 na projekty realizované městem Nový Jičín ("Bytový dům K Archivu 1993/2", "Revitalizace bytového domu Zborovská 400/11" a "Revitalizace bytového domu Na Lani 212") ve výši .......... -6.666.672 Kč​

v členění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

2.

příděl do sociálního fondu začleněný v ORJ 919 ve výši 6.100.000 Kč doplněný o nevyčerpaný zůstatek osobních účtů zaměstnanců k 31.12.2022 a souhlasí, aby jeho čerpání pro zaměstnance i uvolněné členy Zastupitelstva města Nový Jičín bylo upraveno Kolektivní smlouvou na rok 2023,

2. bere na vědomí

podrobnější strukturu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2023 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,

3. pověřuje

Radu města Nový Jičín v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prováděním úprav rozpočtu v příjmech mezi jednotlivými třídami, ve výdajích mezi jednotlivými ORJ i ve tř. 8-Financování včetně úprav týkajících se zvýšení celkových příjmů či celkových výdajů v rámci celého schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2023.

4. pověřuje

příslušného uvolněného člena vedení města (metodického garanta) schvalováním opravných dokladů v příjmech i výdajích mezi jednotlivými položkami ve stejném oddílu a paragrafu téže ORJ ve schváleném rozpočtu města Nový Jičín na rok 2023 v rámci svých vymezených kompetencí. 

Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

Z důvodu přehlednosti je návrh rozpočtu zpracován v klasické podobě 2 excelovských tabulek, z nichž první je souhrn v nejvyšším možném třídění rozpočtové skladby (v příjmech na třídy a ve výdajích na jednotlivé ORJ), druhá je detailním rozpisem té první včetně slovního textu vysvětlujícího předpokládané příjmy a plánované výdaje města Nový Jičín v roce 2023.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                             Ing. Mgr. Jan Ševčík 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

            Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.


Zpracovala: Ing. Jarmila Straková

Datum: 30.11.2022