Bod programu č. 31
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 19.12. 2022
Strategický plán investic do tepelného hospodářství na období 2023 – 2026
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

vyhodnocení dosavadního plnění Strategického plánu investic do tepelného hospodářství na období 2020 – 2024 dle důvodové zprávy a příloh materiálu,

2. schvaluje

Strategický plán investic do tepelného hospodářství na období 2023 – 2026 dle přílohy č. 5 materiálu.

Přílohy
1. Zůstatkové hodnoty, odpisy k investici provozovatele Veolia Energie ČR do tepelného hospodářství města Nového Jičín (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Vývoj ceny tepla 2015 - 2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Mapa tepelného hospodářství (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. Strategický plán investic města Nový Jičín do tepelného hospodářství na období 2020-2024 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. Návrh strategického plánu investic města Nový Jičín do tepelného hospodářství na odb. 2023 až 2026 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Blanka Zagorská, Odbor bytový
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města je předkládán návrh na schválení Strategického plánu investic do tepelného hospodářství pro období let 2023-2026 (viz příloha č. 5 materiálu).  Tento strategický plán je jednak  aktualizací dosavadního Strategického plánu investic města Nový Jičín do tepelného hospodářství na období 2020-2024 schváleného ZM dne 09.03.2020 usnesením č. 179/Z9/2020 (viz příloha č. 4 materiálu) a jednak tvoří základní rámec investic do tepelného hospodářství na další dva roky (2025, 2026).  Cílem Strategického plánu investic je opět zajistit modernizaci tepelných zařízení pro naplnění legislativních požadavků a dosáhnout optimalizace energetických a provozních nákladů promítajících se do ceny tepelné energie. V návaznosti na to by finanční ukazatele strategického plánu měly být zohledňovány při sestavování rozpočtů města v následujících letech.

Na základě Smlouvy o spolupráci při provozování pronajímaného zařízení ve vlastnictví Města Nový Jičín (č. V2010-056/OO) ze dne 04.10.2006 provedl provozovatel společnost Veolia Energie ČR, a.s. v období 2008-2017 za účelem zajištění spolehlivých a cenově dostupných dodávek tepelné energie investice v celkové výši 50.925.550 Kč. O aktuální výši ročního odpisu daného roku je provozovatelem krácen příjem města z nájemného, jehož maximum je dáno výpočtem dle platného cenového ujednání ERU. Soupis provedených investic, zůstatkové hodnoty a roční odpisy investic jsou obsahem přílohy č. 1 materiálu. Zůstatková hodnota investice je ve vlastnictví provozovatele. Pokud dojde k ukončení platnosti smlouvy o spolupráci je město zavázáno investici odkoupit.

Město Nový Jičín v souladu se schváleným Strategickým plánem investic města Nový Jičín do tepelného hospodářství ze dne 09.03.2020 na období 2020-2024 vynaložilo na investice již 53.914.095 Kč, a to za modernizace 15 kotelen a 3 úseků teplovodů. Na rekonstrukci čtyř kotelen se podařilo zajistit spolufinancování z dotací v celkové výši 4.032.519 Kč. Ve srovnání s předpokládanými náklady dle projektových dokumentací byly dosavadní realizace provedeny s úsporou dalších 19.994.214 Kč. Dále bylo v uplynulém období vynaloženo 2.268.546 Kč na nepředvídatelné investice a 2.368.070 Kč na stavební opravy. V rámci hledání úspor byla v letošním roce demontována kotelna Dlouhá 45 a nahrazena předávací stanicí s napojením na teplovod z biokotelny Anenská. Výdaj na rekonstrukci kotelny by byl dle rozpočtu projektové dokumentace 3.208.937 Kč. Náklady na náhradní řešení předávací stanice s napojením na dálkové vytápění byly 1.885.000 Kč. Vedlejšími efekty tohoto řešení vedle snížení původně plánovaného výdaje o 1.323.937 Kč je snížení palivových nákladů na přípravu tepla, zvýšení podílu výroby z obnovitelných zdrojů a šetrnější provozování instalovaného biokotle. Dalšího snížení výdajů by mělo být dosaženo omezením rozsahu původně zamýšlené celkové rekonstrukce kotelny Hotelu Praha jen na výměnu kotlů a měření a regulace. Technický stav zbylé časti je na základě prohlídky provozovatelem v souladu na zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek tepla. Realizace je plánována na rok 2023.

Na počátku letošního roku byla dodavatelem tepla do oblasti Pod Lipami společností RIGHT POWER, a.s. ohlášena havárie městem vlastněného potrubí teplé vody. Potrubí již není schopno zabezpečit spolehlivé dodávky teplé vody. Vzhledem k délce potrubí cca 250 m a umístění v podzemním betonovém kanálu indikujícím neúměrně vysoké investičním náklady na výměnu potrubí a vzhledem k velikosti odběru bylo s provozovatelem a vlastníky napojených objektů dohodnuto, že stávající způsob dodávky potrubím teplé vody bude nahrazen investičně výrazně méně nákladným způsobem, kdy se bude teplá voda připravovat v nově instalovaných domovních stanicích z potrubí původně určeného pouze pro vytápění, které je ve stále dobrém stavu. Dále je v přípravě odpojení od kotelny provozované touto společností a napojení na kotelnu v domě zvláštního určení Pod Lipami, jejíž rekonstrukce je plánována na rok 2023.

Plán každoročně počítá s rezervou v rozpočtu na nepředvídatelné havárie v tepelných provozovnách a teplovodech. Tyto položky zůstanou i po předmětném období pevnou součástí rozpočtu jako nutná rezerva tepelného hospodářství. Oproti plánu z roku 2020 je schvalovaný plán rozšířen o plán postupné obnovy řídících systémů domovních předávacích stanic, z nichž je 69 ks již za hranicí předpokládané životnosti.

Provedením modernizací tepelného hospodářství dle strategického plánu budou eliminována současná rizika přerušení dodávek tepelné energie a morální zastaralost tepelného hospodářství, čímž také dojde ke zvýšení účinnosti dodávek tepelné energie. Zvýšení spolehlivosti dodávek tepelné energie přispěje ke spokojenosti odběratelů, stejně jako konkurenceschopná cena tepelné energie (viz příloha č. 2 -  Vývoj ceny tepla 2015-2022).

Pro orientaci ve stavu tepelného hospodářství města Nového Jičína byla aktualizována jeho mapa s vyznačením a rozlišením nového stavu (viz příloha č. 3 materiálu).

Rada města Nový Jičín usnesením č.109/3R/2022 ze dne 30.11.2022 doporučila Zastupitelstvu města vzít na vědomí vyhodnocení dosavadního plnění Strategického plánu investic do tepelného hospodářství na období 2020 – 2024 a schválit Strategický plán investic do tepelného hospodářství na období 2023 – 2026.

  

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

Mgr. Lucie Štěpánová
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

 
Zpracoval: Ing. Pavel Puchner
 
Datum: 01.12.2022