Program 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, konaného v termínu dne 13.3.2023
od 15:00 hodin v aule budovy radnice (Masarykovo nám. 1)

změnybod programuúvodní slovozpracovatelé
1Schválení programuKopeckýHoruta
2Určení ověřovatelů zápisuKopeckýHoruta
3Zpráva o činnosti Rady města za období od 21.12.2022 do 22.02.2023KopeckýHoruta
4Zpráva o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2022KopeckýRýdel
5Žádosti o individuální dotace z rozpočtu města - služby sociální prevenceKopeckýSusíková
6Jednací řád Zastupitelstva města Nový JičínKopeckýHoruta
7Změna v určení počtu členů osadních výborůDobrozemskýHoruta
8Volba členů Osadního výboru v místní části LoučkaDobrozemskýHoruta
9Volba předsedy Kontrolního výboruDobrozemskýHoruta
10Změna v určení počtu členů Kontrolního výboruDobrozemskýHoruta
11Volba člena Finančního výboruDobrozemskýHoruta
12Delegace zástupců města do orgánů právnických osob, ve kterých je město společníkem nebo členemDobrozemskýHoruta
13Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městaDobrozemskýHoruta
14Změna č. 7 Územního plánu Nový JičínPerútkaRiedlová
15Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářstvíSyrovátkaBártková
16Strategický plán rozvoje města Nový Jičín 2021–2027 - Vyhodnocení Akčního plánu na období 2021–2022 a schválení Akčního plánu na období 2023-2024SyrovátkaPospíšilová
17Aktualizace Akčního plánu Koncepce statické dopravy města Nový JičínSyrovátkaPospíšilová
18Dodatek ke Smlouvě o provozování zimního stadionu v Novém JičíněDobrozemskýZagorská
19Příkazní smlouva mezi Svazkem obcí a členy svazku obcí regionu Novojičínska, dodatekDobrozemskýŽák
20Výkup části pozemku parc.č. 871/1 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, V 581DobrozemskýŽák
21Výkup části pozemku parc.č. 835/1 v k.ú. Straník, MPZ V 583DobrozemskýŽák
22Nabytí části pozemku parc.č. 269/7 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací, V 586DobrozemskýŽák
23Nabytí částí pozemku parc.č. 1832/1 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, V 588DobrozemskýŽák
24Uzavření Dodatku č.1 k Darovací smlouvě č. 00279/2016/IM ze dne 26.2.2016, MPZ 2533DobrozemskýŽák
25Prodej pozemku parc.č. st. 71/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 3152DobrozemskýŽák
26Lokalita Za Školou – vyhodnocení nabídkového řízení na prodej pozemku parc. č. 1493/212 v k. ú. Žilina u Nového Jičína - opakované nabídkové řízení, bez MPZDobrozemskýŽák
27Různé
starosta města
Zkratky změn:
NB = nový bod
OU = opravené nebo doplněné usnesení
DP = doplněné podklady a přílohy