Bod programu č. 4
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Zpráva o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2022
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

Zprávu o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2022 dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za rok 2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Zpráva o bezpečnostní situaci Obvodního oddělení Policie ČR v Novém Jičíně za rok 2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Bc. Daniel Rýdel, Městská policie Nový Jičín
Důvodová zpráva:

Členové Rady města a Zastupitelstva města jsou pravidelně každý rok seznamováni s bezpečnostní situací ve městě Nový Jičín za předcházející rok. Součástí předloženého materiálu je Zpráva o bezpečnostní situaci Policie ČR za rok 2022 a Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za rok 2022. Cílem zprávy je předložit pohled na činnost Městské policie Nový Jičín v uplynulém roce 2022 a statistické údaje získané prací Policie ČR.

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Ing. Jan Ševčík
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.
 
Zpracoval:  Bc. Daniel Rýdel
 
Datum: 24.2.2023