Bod programu č. 26
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Lokalita Za Školou – vyhodnocení nabídkového řízení na prodej pozemku parc. č. 1493/212 v k. ú. Žilina u Nového Jičína - opakované nabídkové řízení, bez MPZ
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

vyhodnocení nabídkového řízení na prodej stavebního pozemku parc. č. 1493/212, v obci Nový Jičín, v k. ú. Žilina u Nového Jičína, určeného pro stavbu rodinného domu v lokalitě Za Školou,

2. rozhodlo

prodat pozemek parc.č. 1493/212 (orná půda o evidované výměře 1.203 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína M░░░ F░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░ Nový Jičín, PSČ 741 01 a K░░░░ F░░░░ ░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ Nový Jičín, PSČ 741 01, za nabídnutou cenu ve výši 2.052.000 Kč bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše, bez MPZ.

Přílohy
1. Snímek.png (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 14.12.2020 rozhodlo o zveřejnění prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Žilina u Nového Jičína – Za Školou“.  Bylo zveřejněno celkem 23 stavebních parcel.

 

Prodej pozemků se uskutečnil formou nabídkového řízení a formou elektronické aukce.  Dva pozemky se nepodařilo prodat. Tyto byly nabídnuty k prodeji formou nabídkového řízení schváleného Radou města.   

 

Rada města usnesením č. 1333/R45/2021 bod 19 ze dne 23.06.2021 rozhodla o zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1493/212 formou nabídkového řízení.

 

Dne 16.02.2022 Rada města usnesením č. 1772/R55/2022 rozhodla o opakovaném zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1493/212 formou nabídkového řízení.

 

Majetkoprávní záměr byl zveřejněn na EÚD, S-reality, na webových stránkách města Nový Jičín v období od 21.02.2022 do 29.04.2022, přesto se žádný zájemce nepřihlásil.

 

Dne 18.05.2022 Rada města usnesením č. 1957/R60/2022 rozhodla o dalším opakovaném zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1493/212 formou nabídkového řízení.

 

Majetkoprávní záměr byl zveřejněn na EÚD, S-reality, na webových stránkách města Nový Jičín v období od 23.05.2022 do 05.08.2022 do 11:00 hod. Žádný zájemce nepodal registrační formulář.

 

Vzhledem k nepříznivé ekonomické situaci a ztíženým podmínkám pro získávání hypotéčních úvěrů odbor správy majetku navrhuje změnu kupní smlouvy v čl. VII., odst. 7.1. a to tak že: „Kupující se zavazuje ve lhůtě do 7 let od nabytí vlastnického práva k Předmětu převodu Stavbu na této nemovitosti pravomocně zkolaudovat či jinak dokončit a uvést do užívání v souladu se stavebním zákonem. Pokud Kupující tuto povinnost poruší, je Prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit a zároveň požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši  100 000,- Kč.“. Tato kupní smlouva tvoří Přílohu č. 3 Pravidel prodeje pozemků v lokalitě Za školou, která se uveřejňují na EÚD.

 

 

Dne 24.08.2022 Rada města usnesením č. 2099/64R/2022 rozhodla o dalším opakovaném zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1493/212 formou nabídkového řízení.

 

Majetkoprávní záměr byl zveřejněn na EÚD, S-reality, na webových stránkách města Nový Jičín v období od 05.09.2022 do 04.11.2022 do 10:00 hod.

 

Dne 14.11.2022 zasedala komise pro otevření a vyhodnocení došlých obálek. 

 

K nabídkovému řízení na prodej pozemku parc. č. 1493/212 (orná půda o evidované výměře 1.203 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína byla doručena jedna nabídka od žadatelky T░░░░ N░░░░ K░░ , která nabídla 2.222.222 Kč.

 

Nabídka splnila podmínky nabídkového řízení. Protokol o otevírání obálek je založen ve spise OSM.

 

Dne 28.11.2022 obdržel odbor správy majetku sdělení p. T░░░░ N░░░░ K░░ o odstoupení z nabídkového řízení z důvodu změny rodinné situace.

 

Dne 30.11.2022 Rada města usnesením č. 123/3R/2022 vzala na vědomí vyhodnocení nabídkového řízení a rozhodla ukončit nabídkové řízení z důvodu odstoupení žadatele

 

Dne 21.12.2022 Rada města usnesením č. 209/4R/2022 rozhodla znovu zveřejnit záměr prodeje, a to do 06.02.2023 do 10:00 hod.

 

Dne 06.02.2023 zasedala komise pro otevření a vyhodnocení došlých obálek. 

 

K nabídkovému řízení na prodej pozemku parc. č. 1493/212 (orná půda o evidované výměře 1.203 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína byla doručena jedna nabídka od žadatele M░░░ F░░░░ a ░░░░ K░░░░ F░░░░ ░ , kteří nabídli 2.052.000Kč.

 

Minimální vyhlašovací cena 1.984.950 Kč (cena bez DPH).

 

Dne 22.02.2023 Rada města usnesením č. 315/7R/2023 vzala na vědomí žádost manželů F░░░░ ░░░ a doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout prodat pozemek.

 

Stanovisko právní služby: předložený materiál je bez právních vad.

                                               Ing. Mgr. Jan Ševčík

 

Závěr: OSM doporučuje přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracoval: Martina Tisovská

 

Datum: 22.02.2023