Bod programu č. 23
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Nabytí částí pozemku parc.č. 1832/1 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, V 588
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nabýt části pozemku parc.č. 1832/1 (ostatní plocha, silnice) dle Geometrického plánu č. 1790-804/2021 označené jako pozemek parc.č. 1832/8 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 168 m2) a jako díl a“ (ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, a to formou darovací smlouvy od Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, Zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která jedná na základě čl. IX odst. 3 písm. d) zřizovací listiny se sídlem Úprkova 795/1 , 702 23 Ostrava, IČO 00095711, majetkoprávní záměr č. V 588.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. geometrický plán č. 1790-804/2021 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

 

V souvislosti s uskutečněnou investiční akcí ORI – „autobusová zastávka U Partyzána, Žilina u Nového Jičína“ je třeba dořešit majetkovou stránku věci. Skutečným zaměřením stavby, Geometrickým plánem č. 1790-804/2021, byly dotčeny části předmětného pozemku ve vlastnictví MSK.

 

Věcné břemeno (služebnost) VO je řešeno jinou smlouvou.

 

Rada města dne 22.02.2023 usnesením č. 323/7R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout nabýt předmětné části pozemku formou darovací smlouvy.

 

Stanovisko právní služby:    předložený materiál je bez právních vad.
                                             Ing. Mgr. Jan Ševčík

 

Závěr:    Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:      Barbora HradilováDatum:   27.02.2023