Bod programu č. 22
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Nabytí části pozemku parc.č. 269/7 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací, V 586
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nabýt část (cca 42 m2) pozemku parc.č. 269/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, a to formou smlouvy o budoucí smlouvě darovací od Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, Zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která jedná na základě čl. IX odst. 3 písm. d) zřizovací listiny se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711, za účelem vybudování autobusové zastávky na ul. Riegrova v Novém Jičíně, majetkoprávní záměr V 586.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. situační výkres - anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

 

Na podnět ORI v souvislosti s připravovanou investiční akcí ,,Zřízení autobusové zastávky na ul. Riegrova v Novém Jičíně“ (viz příloha - koordinační situační výkres) zahájil OSM jednání s vlastníky dotčených pozemků. Nyní ještě není znám konkrétní rozsah stavby, proto smlouva budoucí a po dokončení stavby a jejím zaměření bude uzavřena smlouva darovací.

 

Rada města dne 22.02.2023 usnesením č. 324/7R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout nabýt předmětnou část pozemku formou smlouvy o budoucí smlouvě darovací.

 
Stanovisko právní služby:    předložený materiál je bez právních vad.
                                             Ing. Mgr. Jan ŠevčíkZávěr:    Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   27.02.2023