Bod programu č. 20
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Výkup části pozemku parc.č. 871/1 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, V 581
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nabýt část pozemku parc.č. 871/1 (vodní plocha, koryto vodního toku umělé) dle geometrického plánu č. 1855-382/2022 označenou jako pozemek parc.č. 871/3 (vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 192 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí od České republiky s právem hospodařit pro Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, PSČ 702 00, Ostrava, IČO 70890021, za cenu tržní stanovenou znaleckým posudkem na částku 10.290 Kč. Vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 5.445 Kč, majetkoprávní záměr V 581.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Geometrický plán č. 1855-382/2022 (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. Znalecký posudek č. 7299-459/2022 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

 

Odbor správy majetku obdržel dne 23.03.2022 žádost Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, o majetkoprávní vyrovnání.

Jde o část pozemku ve vlastnictví žadatele, která je zatrubněná a nachází se na ní autobusová zastávka – vše ve vlastnictví města Nový Jičín.

Výkup pozemku nepodléhá DPH

Obvyklá cena pozemku byla stanovena Znaleckým posudkem č. 7299-459/2022 ze dne 29.07.2022 znalcem Ing. René Butkovem, Ph.D. na částku 10.290 Kč. Vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 5.445 Kč.

Rada města dne 21.12.2022 usnesením č. 208/4R/2022 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout prodat předmětnou část pozemku.


Stanovisko právní služby:    předložený materiál je bez právních vad.
                                             Ing. Mgr. Jan ŠevčíkZávěr:    Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   27.02.2023