Bod programu č. 5
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Žádosti o individuální dotace z rozpočtu města - služby sociální prevence
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

výjimku podle čl. XIV odst. 2 směrnice ZM č. 1/2022 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín,  a to z čl. VI. odst.5 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální dotace na projekt, u něhož žadatel mohl žádat o Programovou dotaci, pro žadatele o individuální dotaci na základě žádosti evidované pod č.j. 113691/2022 podle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

2. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 1.650.000 Kč na základě žádosti evidované pod č.j. 113691/2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
účelově určenou na financování běžných nákladů souvisejících s poskytování sociální služby Charitní dům Matky Terezy- Azylový dům,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 01.01.2023 – 31.12.2023,
projekt s názvem: Podpora provozu sociální služby Charitní dům matky Terezy – azylový dům
žadateli Charita Nový Jičín, se sídlem Dolní brána 57, 741 01  Nový Jičín, IČO 73635677
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

3. schvaluje

výjimku podle čl. XIV odst. 2 směrnice ZM č. 1/2022 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín,  a to z čl. VI. odst.5 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální dotace na projekt, u něhož žadatel mohl žádat o Programovou dotaci, pro žadatele o individuální dotaci na základě žádosti evidované pod č.j. 109775/2022 podle přílohy č. 3  předloženého materiálu,

4. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 70.000 Kč, na základě žádosti evidované  pod č.j. 109775/2022 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
účelově určenou na pokrytí osobních nákladů pracovníků v přímé péče,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 01.01.2023 – 31.12.2023,
projekt s názvem: Podpora samostatného bydlení JINAK Nový Jičín
žadateli JINAK z.ú., se sídlem 793 93  Brantice 220, IČO 01606085
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

5. schvaluje

výjimku podle čl. XIV odst. 2 směrnice ZM č. 1/2022 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín,  a to z čl. VI. odst.5 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální dotace na projekt, u něhož žadatel mohl žádat o Programovou dotaci, pro žadatele o individuální dotaci na základě žádosti evidované pod č.j. 113649/2022 podle přílohy č. 5 předloženého materiálu,

6. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 554.800 Kč, na základě žádosti evidované pod č.j. 113649/2022 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
účelově určenou na financování sociální služby RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace,
doba v níž má být dosaženo účelu dotace: 01.01.2023-31.12.2023,
žadateli Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01  Český Těšín, IČO 65468562
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.

Přílohy
2. Pr1_zadost_Charita_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
3. Pr2_smlouva_Charita (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. Pr3_zadost_JINAK_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
6. Pr4_smlouva_JINAK (Neveřejná, Bez osobních údajů)
8. Pr5_zadost_RUT_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
9. Pr6_smlouva_SD_RUT (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Rada města 22.02.2023
Komise sociální a zdravotnická
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Financování sociálních služeb je velmi náročný a složitý proces předpokládající vícezdrojové financování.  Hlavním zdrojem financování sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje je kapitola 313 MPSV státního rozpočtu, odkud plynou finanční prostředky poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím Programu na podporu poskytování sociálních služeb vyhlašovaným kraji. Významným faktorem při rozhodování o těchto prostředcích jsou i podíly obcí jako veřejných zadavatelů sociálních služeb na svém území. To vychází z ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kde je mimo jiné zakotvena povinnost obcí vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče. Konkrétněji je tato povinnost rozvinuta v Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) na léta 2021-2023. Podíl obcí je tak vnímán jako konkrétní vyjádření potřebnosti dané služby v daném území.

Významnou pomocí ve financování sociálních služeb jsou projekty financované prostřednictvím Evropského sociálního fondu (dále jen ESF) systémově nastavené přes individuální projekty MSK.  Město Nový Jičín bylo od prvopočátku zapojeno do těchto individuálních projektů, skrze něž probíhalo financování vybraných služeb sociální prevence :"Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK" v letech 2013-2014, individuální projekt "Podpora služeb sociální prevence 2". Projekt "Podpora služeb sociální prevence 3", byl ukončen v roce 2021. Pro rok 2022 byla vyjednaná podpora dotčených služeb sociální prevence mezi městem Nový Jičín a Moravskoslezským krajem následně deklarována usnesením Zastupitelstva města č. 474/Z19/2021 ze dne 13.12.2021, které rozhodlo o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města pro rok 2022 čtyřem poskytovatelům na podporu čtyř služeb sociální prevence.

Služby sociální prevence  napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, jejich cílem je napomáhat podpořeným osobám  překonání nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Z charakteristiky těchto služeb vyplývá, že jsou převážně anonymní (smlouva o poskytování sociální služby se uzavírá převážně ústně) a bezúhradové, tzn. tyto služby jsou svým financováním zcela závislé na veřejných zdrojích.

Rada Moravskoslezského kraje vyhlásila v roce 2022  další tříletý dotační program“ Podpora služeb sociální prevence 2022+“. V rámci připravené výzvy se jedná o podporu služby Charitní dům Matky Terezy - azylový dům, poskytovatele Charity Nový Jičín,  služby Podpora samostatného bydlení JINAK Nový Jičín, poskytovatele JINAK z.ú., a služby RÚT Nový Jičín sociální rehabilitace, poskytovatele Slezské diakonie. V rámci zapojení těchto poskytovatel sociálních služeb do nového programu došlo k přijetí závazku města k financování vybraných služeb sociální prevence pro roky 2023 a 2024 usnesením Zastupitelstva města č. 546/Z22/2022 ze dne 12.09.2022. Vzhledem k deklaratornímu charakteru předpokládané finanční participace města na vybraných sociálních službách je realizována přímá alokace finančních prostředků pro tento účel v rozpočtu města na rok 2023.  Vybraní poskytovatelé sociálních služeb nebudou realizovat přistoupení k veřejnému zadavatelství města (povinnému spolufinancování) skrz Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti, ale přímo žádostí o individuální dotaci z rozpočtu města s předem definovanou výší podpory. Z podmínek vyhlášeného dotačního programu vyplývá skutečnost, že služby sociálně aktivizační  pro rodiny s dětmi není možné v rámci programu kraje podpořit. Z uvedeného důvodu  Sociálně aktivizační služba  provozovaná organizací  Centrum sociálních služeb Ostrava požádala o financování v rámci krajem vyhlašovaného řádného  Programu na podporu poskytování sociálních služeb  financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a v rámci řádného programového řízení města na rok 2023.
 

V rámci pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města dle Směrnice č.1/2022 Poskytování dotací a návratných finančních výpomoci z rozpočtu města  (dále jen Směrnice) jsou předloženy orgánům  města žádosti organizací o individuální neinvestiční dotaci v oblasti sociální. V rámci řízení o  poskytnutí individuální dotace je nutno přijmout výjimku  ze směrnice, kdy dle čl. VI. odst.5 nelze požádat o individuální dotaci či návratnou finanční výpomoc na projekt, u něhož je možnost požádat o Programovou dotaci či Programovou návratnou finanční výpomoc.

Rada města na svém jednání dne 22.02.2023 doporučila Zastupitelstvu města materiál ke schválení.

 

Dopad na rozpočet města: předmětem rozpočtu města ORJ 541 pro rok 2023.

Stanovisko dotčených orgánů: sociální a zdravotnická  komise projednala žádosti na svém jednání dne 12.01.2023 a přijala následující usnesení:
III/5 Komise doporučuje orgánům města poskytnout individuální  dotaci  ve výši 1.650.000 Kč  žadateli Charita Nový Jičín,  na účel:  financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby jako spoluúčast na projektu Podpora služeb sociální prevence 2022+.  Hlasování: Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se:0 Usnesení bylo přijato. 

III/6 Komise   doporučuje orgánům města poskytnout individuální dotaci  ve výši 70.000 Kč  žadateli JINAK o.p.s. na účel krytí osobních nákladů pracovníků v přímé péči projektu Podpora samostatného bydlení JINAK Nový Jičín.    Hlasování: Pro : 11     Proti: 0  Zdržel se: 0. Usnesení bylo přijato.

III/7  Komise   doporučuje orgánům města poskytnout individuální dotaci  ve výši 554.800 Kč  žadateli Slezské diakonii na účel financování sociální služby, projektu Finanční podpora služby RUT Nový Jičín, sociální rehabilitace.   Hlasování: Pro : 11   Proti: 0      Zdržel se: 0.Usnesení bylo přijato.


Stanovisko právní služby: předložený materiál je bez právních vad.
                                          Ing. Mgr. Jan Ševčík


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje o každé žádosti (2 body usnesení) samostatně.

Datum: 22.02.2023

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA