Bod programu č. 14
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Změna č. 7 Územního plánu Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

informaci o projednání návrhu Změny č. 7 územního plánu Nový Jičín ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

2. ověřilo

ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad návrhu Změny č. 7 územního plánu Nový Jičín dle Příloh č. 2 - 12 předloženého materiálu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4 a 5, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

3. rozhodlo

v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných při veřejném i opakovaném veřejném projednání návrhu Změny č. 7 Územního plánu Nový Jičín ve smyslu kapitoly II.A.o) části odůvodnění opatření obecné povahy. Návrh rozhodnutí o námitkách je obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu.

4. vydává

ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 7 územního plánu Nový Jičín dle Příloh č. 2 -  12 předloženého materiálu.

Přílohy
2. Příloha č. 1 – Návrh rozhodnutí o námitkách - ANONYM (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Příloha č. 2 – Textová část návrhu Změny č. 7 územního plánu Nový Jičín včetně odůvodnění - ANONYM (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. Příloha č. 3 - I.B.a Výkres základního členění území (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. Příloha č. 4 – I.B.a Výkres základního členění území - LEGENDA (Neveřejná, Bez osobních údajů)
7. Příloha č. 5 – I.B.b Hlavní výkres (Neveřejná, Bez osobních údajů)
8. Příloha č. 6 – I.B.b Hlavní výkres - LEGENDA (Neveřejná, Bez osobních údajů)
9. Příloha č. 7 – I.B.c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (Neveřejná, Bez osobních údajů)
10. Příloha č. 8 – I.B.c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - LEGENDA (Neveřejná, Bez osobních údajů)
11. Příloha č. 9 – II.B.a Koordinační výkres (Neveřejná, Bez osobních údajů)
12. Příloha č. 10 – II.B.a Koordinační výkres - LEGENDA (Neveřejná, Bez osobních údajů)
13. Příloha č. 11 – II.B.c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (Neveřejná, Bez osobních údajů)
14. Příloha č. 12 – II.B.c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - LEGENDA (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:na 7. schůzi Rady města Nový Jičín konané dne 22.02.2023
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kateřina Riedlová, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Důvodová zpráva:

Pořízení Změny č. 7 územního plánu Nový Jičín vzešlo ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Nový Jičín v uplynulém období 2017 - 2021.

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Nový Jičín, i s konkrétními pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 7 Územního plánu Nový Jičín, byl doručen jednotlivým dotčeným orgánům a zveřejněn po dobu 30 dní dle zákona na webových stránkách města Nového Jičína, v době od 30.06.2021 do 30.07.2021. V zákonné lhůtě mohly dotčené orgány uplatnit své požadavky, krajský úřad své stanovisko, sousední obce podněty a každý mohl uplatnit písemné připomínky.

 

Na základě výsledků projednání byl návrh zprávy ve spolupráci s určeným zastupitelem, v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 v návaznosti na § 47 odst. 4, upraven a poté předložen ke schválení Zastupitelstvu města, které tak učinilo dne 22.09.2021, a současně uvedlo, že Změna č. 7 bude pořizována zkráceným postupem.

 

Na základě schválené Zprávy o uplatňování Územního plánu Nový Jičín, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu změny, vypracovalo Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. – zodpovědný projektant Ing. arch. Petr Gajdušek - návrh Změny č. 7 územního plánu Nový Jičín.

 

V souladu s  § 55b odst. 1 a 2 stavebního zákona pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou návrh Změny č. 7 ÚP Nový Jičín a oznámení o konání veřejného projednání. Jednotlivě bylo veřejné projednání oznámeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu a sousedním obcím. Návrh změny ÚP byl současně vystaven k nahlédnutí od 29.03.2022 do 09.05.2022 na Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín a v elektronické podobě na webových stránkách města Nový Jičín. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 02.05.2022 v 16:00 hod v aule Městského úřadu Nový Jičín. Během něj proběhl výklad k obsahu projednávané změny a taktéž k procesu pořízení změny ÚP. Pořizovatel zpracoval záznam z tohoto jednání.

 

Do 7 dnů po veřejném projednání, konkrétně do 09.05.2022, mohl každý uplatnit své připomínky, dotčené osoby pak své námitky. Dotčené orgány a krajský úřad uplatnily ve stejné lhůtě svá stanoviska.

 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem JUDr. Václavem Dobrozemským vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny ÚP.

 

Jelikož z veřejného projednání vyplynula potřeba podstatných úprav návrhu změny ÚP, bylo nutné zahájit opakované řízení o návrhu změny územního plánu. Návrh změny ÚP byl projektantem upraven dle pokynů vypracovaných pořizovatelem. Ten se v rozsahu předmětných úprav projednal na opakovaném veřejném projednání postupem obdobně dle § 52 stavebního zákona. Upravený návrh změny územního plánu a oznámení o konání opakovaného veřejného projednání pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou. Ta byla na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín vyvěšena ode dne 25.10.2022 do 05.12.2022. Změna ÚP byla taktéž zveřejněna elektronicky na webových stránkách města. Opakované veřejné projednání se pak konalo dne 28.11.2022 a nikdo z řad veřejnosti se ho nezúčastnil.

 

Do 7 dnů po opakovaném veřejném projednání, konkrétně do 05.12.2022, mohl každý uplatnit své připomínky, dotčené osoby pak své námitky. Dotčené orgány a krajský úřad uplatnily ve stejné lhůtě svá stanoviska. Opakované veřejné projednání probíhalo pouze v rozsahu provedených úprav návrhu změny územního plánu po veřejném projednání, tj. veškeré připomínky, námitky, stanoviska se mohly týkat jen těch částí řešení, které byly změněny od předešlého veřejného projednání.

 

Pořizovatel opět ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny ÚP. To poté společně s vyhodnocením stanovisek a návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k veřejnému projednání pořizovatel doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu, jako nadřízenému orgánu, k uplatnění stanovisek do 30 dnů od obdržení. Dle § 55 odst. 1 dotčený orgán i krajský úřad souhlasí s návrhy pořizovatele i tehdy, pokud v uvedené lhůtě stanovisko neuplatní.

 

Z uplatněných stanovisek vyplynula pouze drobná úprava spočívající v zapracování vymezeného území Ministerstva obrany do textové i grafické části návrhu změny ÚP, konkrétně zájmového území pro nadzemní stavby. Jedná se o limit v území vyplývající z právních předpisů, není to podstatná úprava, která by představovala potřebu 2. opakovaného veřejného projednání.

 

Pořizovatel přezkoumal na základě § 53 odst. 4 stavebního zákona soulad návrhu Změny č. 7 s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4 a 5, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních přepisů, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a se stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a neshledal žádné rozpory. Dále pořizovatel přezkoumal soulad odůvodnění Změny č. 7 s požadavky dle § 53 odst. 5 stavebního zákona.

 

V souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona je Zastupitelstvu města Nový Jičín předložen návrh na vydání Změny č. 7 územního plánu Nový Jičín.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

Ing. Mgr. Jan Ševčík

 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.


Zpracovala: Mgr. Gabriela Traburová
 
Datum: 22.02.2023