Bod programu č. 19
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Příkazní smlouva mezi Svazkem obcí a členy svazku obcí regionu Novojičínska, dodatek
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

uzavřít Dohodu o ukončení příkazní smlouvy uzavřené dne 06.12.2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení příkazní smlouvy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Dne 06.12.2013 byla uzavřena Příkazní smlouva, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.02.2017, za účelem zajištění plnění veškerých práv a povinností vlastníků kanalizace pro veřejnou potřebu dle Smlouvy o pachtu a provozování kanalizací uzavřené dne 20.12.2011, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného mezi Smluvními stranami dne 13.12.2013, Dodatku č. 2 uzavřeného Smluvními stranami dne 19.12.2014, Dodatku č. 3 uzavřeného Smluvními stranami dne 19.10.2016. a Dodatku č. 4 uzavřeného Smluvními stranami dne 13.12.2021. Účinnost této Provozní smlouvy byla řádně ukončena 31.12.2021 a byla podepsána nová Smlouva o pachtu a provozování kanalizací dne 22.12.2021 mezi městem Kopřivnice, městem Nový Jičín, obcí Mořkov a obcí Životice u Nového Jičína, jejichž jménem jednal Svazek obcí regionu Novojičínska, na straně zástupce Vlastníků – členů Svazku obcí regionu Novojičínska, se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

Jelikož došlo k uzavření nové Provozní smlouvy, je vhodné uzavřít novou příkazní smlouvu a předcházející příkazní smlouvu ukončit (byla vztažena k původní provozní smlouvě).

Rada města Nový Jičín dne 22.02.2023 usnesením číslo 327/7R/2023 doporučila Zastupitelstvu města Nový Jičín rozhodnout uzavřít Dohodu o ukončení příkazní smlouvy uzavřené dne 06.12.2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Původní příkazní smlouvu se navrhuje ukončit k 31.03.2023.


Dopad na rozpočet města: Zajištění je zcela kryto rozpočtovými prostředky.

Stanovisko právní služby: předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Ing. Jan Ševčík

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval: Ing. Tomáš Hrňa

Datum:   21.02.2023