Bod programu č. 21
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Výkup části pozemku parc.č. 835/1 v k.ú. Straník, MPZ V 583
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nabýt část pozemku parc.č. 835/1 (trvalý travní porost) dle geometrického plánu č. 695-74/2023 označenou jako pozemek parc.č. 835/2 (trvalý travní porost o výměře 310 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Straník od pana R░░░░ ░ F░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░ Nový Jičín, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 46.500 Kč/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č. V 583.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. znalecký posudek č. 1336/122/2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. reakce protistrany na sdělení ceny pozemku (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

 

Jedná se o pozemek pod zpevněnou plochou, kdy majitel upozornil OSM, že zpevněná plocha z části leží na jeho pozemku. Po městu požaduje kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 – viz příloha č. 2. reakce protistrany na sdělení ceny pozemku. Předmětná zpevněná plocha není evidována v majetku města a o této skutečnosti byl vlastník pozemku informován. Výkup tedy lze chápat jako dobrou vůlí města a snahu narovnat minulost a zajistit bezproblémovou obslužnost a přístup občanů směrem na Čerťák.

 

Obvyklá cena pozemku byla stanovena Znaleckým posudkem č. 1336/122/2022 ze dne 20.09.2022 znalcem Ing. Ivo Štefkem na částku 150 Kč/m2.


OSM doporučuje prodat dle ceny znaleckého posudku.

 

Stanoviska:

OV Straník – doporučuje výkup předmětné části pozemku s tím, že požaduje zachovat průjezdnost na zpevněné ploše minimálně pro pohyb cyklistů a chodců.


Realizace záměrů je kryta rozpočtovými prostředky.

 

Rada města dne 22.02.2023 usnesením č. 330/7R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout nabýt předmětnou část pozemku za cenu dle ZP.

Stanovisko právní služby:    předložený materiál je bez právních vad.
                                             Ing. Mgr. Jan ŠevčíkZávěr:    Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   27.02.2023