Bod programu č. 6
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Jednací řád Zastupitelstva města Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. vydává

podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jednací řád Zastupitelstva města Nový Jičín dle přílohy předloženého materiálu.

Přílohy
1. navrh_Jednaci_rad_ZM.pdf (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Nový jednací řád reaguje na změnu informačního systému městského úřadu, praktické poznatky z jeho dosavadní aplikace a aktuální metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků ze strany MV ČR. Obsahuje tak, vedle formálních úprav, zejména tyto změny: 

  1. harmonogram zasedání nově stanovuje starosta, a to zpravidla na období  jednoho kalendářního roku,
  2. je upraveno svolávání zasedání zastupitelstva v době vyhlášení krizového stavu,
  3. je upřesněn postup při předkládání návrhů do ZM výbory,
  4. je upřesněn postup při předkládání materiálů do ZM v případech, kdy RM nepřijme navrhované usnesení,
  5. upravují se součásti programu zasedání, určuje se obsah  bodu „Různé“,
  6. práva a povinnosti členů ZM se soustředily pro přehlednost do jednoho článku,
  7. do jednacího řádu byl zakotven základní program ustavujícího zasedání zastupitelstva,
  8. průběh zasedání byl pro přehlednost shrnut do jednoho článku,
  9. zpřesnilo se pořadí vystupování osob  na zasedání, upravily se časové limity pro vystoupení.

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.
 

Zpracovala: JUDr. Dagmar Veličková
 

Datum: 23.02.2023