Bod programu č. 11
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Volba člena Finančního výboru
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. volí

podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za člena Finančního výboru

Mojmíra Zetochu, nar. ░░░░ ░ , Nový Jičín, ░░░░ ░░░░ ░░ (Víc pro Nový Jičín s ČSSD).

Přílohy
2. FV_nominace_Vic_pro_Novy_Jicin_2023_anonym.xlsx (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města na ustavujícím zasedání dne 24.10.2022 určilo počet členů Finančního výboru na 9. Nominováno a následně na 2. zasedání Zastupitelstva města  v prosinci 2022 bylo zvoleno pouze 8 členů. Volební strana Víc pro Nový Jičín předložila dodatečnou nominaci Mojmíra Zetochy na člena Finančního výboru. Nominace je přílohou předloženého materiálu.
 

Rada města na své schůzi konané dne 22.02.2023 ve věci nominace Mojmíra Zetochy nepřijala usnesení, proto nominaci do Zastupitelstva města předkládá JUDr. Václav Dobrozemský jako člen Zastupitelstva.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovala: JUDr. Dagmar Veličková, OKVM

 

Datum: 24.02.2023