Bod programu č. 12
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Delegace zástupců města do orgánů právnických osob, ve kterých je město společníkem nebo členem
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

delegovat ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za město, jakožto akcionáře společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČO 25872826, zástupce města pro výkon všech práv akcionáře, a to Mgr. Ondřeje Syrovátku, nar. ░░░░ ░░ bytem Nový Jičín,░░░░ ░░░░ ░ Delegace zástupce Města Nový Jičín, jakožto zástupce akcionáře, bude určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách, na to na všech valných hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních) konaných v období od udělení této delegace do jejího odvolání.  Zástupce bude oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala, a to konkrétně a výhradně JUDr. Václavu Dobrozemskému, nar. ░░░░ ░░ bytem Nový Jičín, ░░░░ ░░░░ ░

2. rozhodlo

podat návrh města Nový Jičín, jako jediného akcionáře zařazeného do svozové oblasti Nový Jičín, na volbu Mgr. Ondřeje Syrovátky do funkce člena představenstva obchodní společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČO 25872826.

3. rozhodlo

delegovat jako zmocněnce města Nový Jičín v Radě Svazku obcí regionu Novojičínska, se sídlem Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, PSČ 741 01, IČO 71240357, JUDr. Václava Dobrozemského, místostarostu města. Tato delegace zanikne jejím odvoláním Zastupitelstvem města.

Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města dne 18.12.2018 usnesením č. 43/2Z/2018 svěřilo Radě města pravomoc delegovat do právnických osob, ve kterých je město členem nebo společníkem, zástupce města v nejvyšších orgánech těchto právnických osob a zástupce města do ostatních orgánů těchto právnických osob v případech, kdy není tato delegace vyhrazena zákonem zastupitelstvu města, nebo tak nestanoví zakladatelský dokument těchto právnických osob.

 

Vzhledem k tomu, že oprávnění delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností a navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností patří dle ust. § 84 odst. 2 písm. f) Zákona o obcích do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce, je nutno, aby v případě obchodní společnosti ASOMPO a.s. rozhodovalo o zástupci na valné hromadě a návrhu na člena představenstva  Zastupitelstvo města. Delegace Mgr. Ondřeje Syrovátky jako zástupce města pro výkon práv akcionáře na valných hromadách společnosti byla časově omezena dnem 1.10.2022, proto je třeba provést delegaci novou. Současně končí dne 31.5.2023 Mgr. Ondřeji Syrovátkovi funkční období člena představenstva v této akciové společnosti a je tedy třeba podat návrh na jeho opětovnou volbu do této funkce.

  

V případě Svazku obcí je nutno ponechat rozhodování o osobě zmocněné zastupovat město v Radě svazku na Zastupitelstvu města, neboť to vyžadují stanovy Svazku. Dle ustanovení stanov se „Rada Svazku skládá ze všech členů Svazku zastoupených vždy starostou nebo zmocněncem, který musí být členem zastupitelstva členské obce, kterou zastupuje. Zmocněnec musí prokázat své zmocnění usnesením zastupitelstva příslušné obce.“ Delegace JUDr. Václava Dobrozemského jako zmocněnce pro zastupování města v Radě Svazku byla rovněž časově omezena do 1.10.2022 a je tedy třeba provést delegaci novou.  

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                                Ing. Mgr. Jan Ševčík

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.

Zpracovala: Mgr. Lucie Štěpánová

Datum: 24.02.2023