Bod programu č. 25
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Prodej pozemku parc.č. st. 71/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 3152
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nevyhovět žádosti o prodej pozemku parc.č. st. 71/1 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí a nezveřejnit tento záměr, majetkoprávní záměr č. 3152.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. stanovisko OÚPSŘ (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 29.08.2022 žádost pana R░░░░ P░░░░ , bytem░░░░ ░░ , PSČ 741 01, Nový Jičín, o prodej pozemku parc.č. st. 71/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí za účelem výstavby komerčního a bytového domu s možností bydlení spolu s občanskou vybaveností. Žadatel o prodej předmětného pozemku žádá každoročně, avšak vždy se zamítavým rozhodnutím Rady města.

 

Stanoviska:

OŽP – nesouhlasí – jedná se o veřejné prostranství, plochu s městskou udržovanou zelení v zastavěné části města. Rostou zde vzrostlé stromy, které mají svou ekologickou i estetickou hodnotu.

ORI – nedoporučuje vyhovět žádosti – pozemek je součástí veřejného prostranství, převažuje zde zeleň. V okolí je vysoká intenzita zástavby, kumulují se problémy s nedostatkem ploch pro parkování. Z hlediska rozvoje území doporučuje ponechat pozemek ve vlastnictví města pro budoucí možné využití.

OÚPSŘ - nemá námitek pod podmínkou respektování podmínek pro využití plochy OM – viz příloha č. 2

Rada města dne 21.12.2022 usnesením č. 206/4R/2022 rozhodla nezveřejnit záměr prodeje a doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout nevyhovět žádosti o prodej pozemku a nezveřejnit tento záměr.


Stanovisko právní služby:    předložený materiál je bez právních vad.
                                             Ing. Mgr. Jan ŠevčíkZávěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora Hradilová

 


Datum:   27.02.2023