Bod programu č. 18
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Dodatek ke Smlouvě o provozování zimního stadionu v Novém Jičíně
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 10 ke Smlouvě o provozování zimního stadionu v Novém Jičíně s Hokejovým klubem Nový Jičín, z. s., se sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín, IČO 27042111, dle předloženého návrhu v příloze materiálu.

Přílohy
1. Dodatek_c._10_a_priloha_c._2.pdf (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Blanka Zagorská, Odbor bytový
Důvodová zpráva:

Dne 10.11.2010 byla mezi městem Nový Jičín a Hokejovým klubem Nový Jičín, občanským sdružením, uzavřena Smlouva o nájmu nemovitostí a movitých věcí, jejímž předmětem byl areál zimního stadionu v Novém Jičíně. Nájem dle této smlouvy byl schválen v souladu s tehdy platným zněním Zákona o obcích usnesením Rady města Nový Jičín (vyhrazená pravomoc Rady města). Současně byla s Hokejovým klubem uzavřena Smlouva o provozování zimního stadionu v Novém Jičíně, která upravuje mj. poskytování příspěvku na provoz zimního stadionu městem. O uzavření této smlouvy rozhodovalo Zastupitelstvo města, které si tak tuto pravomoc vyhradilo. Ke smlouvě bylo uzavřeno celkem 9 dodatků. Dne 18.09.2019 byl uzavřen Dodatek č. 6 a následně dne 28.01.2021 Dodatek č. 7, jejichž obsahem bylo prodloužení doby trvání smlouvy v souladu se Smlouvou o nájmu (o jejímž prodloužení rozhodla Rada města) do 31.01.2031 (původně sjednaná doba byla do 31.12.2026). Tyto dodatky však nebyly nedopatřením předloženy ke schválení Zastupitelstvu města a lze mít proto pochybnosti o jejich platnosti. Rovněž o uzavření následných dodatků č. 8 a č. 9 rozhodla pouze Rada města, když dodatek č. 8 upravoval rozsah nebytových prostor, které jsou součástí „Areálu“ svěřeného Hokejovému klubu k provozování a povinnosti provozovatele vzhledem k dotaci na rekonstrukci, a dodatek č. 9 nepatrně měnil proces vykazování měsíčních výdajů souvisejících s provozem.

 

Vzhledem k výše uvedenému pochybení je navrhováno napravit možné důsledky neplatnosti dodatků č. 6, 7, 8 a 9 uzavřením dodatku č. 10, ve kterém budou znovu sjednány všechny shora uvedené změny smlouvy (viz příloha materiálu).  

 

Rada města Nový Jičín usnesením č.306/7R/2023 ze dne 22.02.2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o provozování zimního stadionu v Novém Jičíně s Hokejovým klubem Nový Jičín, z. s. dle předloženého návrhu v příloze materiálu.

 

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracoval: Ing. Jaromír Uhlár

 

Datum: 28.02.2023